En röst på S in­ne­bär nej till fler tåg­stopp i Åsa

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Vi är för fler stopp på Åsa sta­tion” (2/5).

ÅSA. Per Stané Pers­son, Cat­ha­ri­na Berg­horn och Mi­kael De­lin re­do­vi­sar väl­digt tyd­ligt i HN 2/5 att en röst på So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i näs­ta års val, till re­gi­o­nen är en röst för ett nej till fler tåg­stopp för Öresunds­tå­gen i Åsa. In­te fö­re 2026 i al­la fall.

Det har up­pen­bar­li­gen in­te nå­gon be­ty­del­se vad oli­ka S-po­li­ti­ker i Kungs­bac­ka sä­ger och tyc­ker. S gömmer sig ba­kom tra­fik­för­sörj­nings­pro­gram­met som är rikt­lin­jer. Ett pro­gram som re­dan änd­rats en gång och sä­kert kom­mer änd­ras fler gång­er in­nan nytt tas fram om någ­ra år.

Jag fö­reslog på sty­rel­se­mö­tet i Hal­lands­tra­fi­ken att kon­takt tas med Skå­ne­tra­fi­ken, Väst­tra­fik, Tra­fik­ver­ket och Re­gi­on Hal­land för att få frå­gan prö­vad. Men det hov­sam­ma för­sla­get rös­ta­des ner av Mil­jö­par­ti­et, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mo­de­ra­ter­na och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Cen­ter­par­ti­ets re­pre­sen­tant ha­de för­hin­der men har tyd­ligt de­kla­re­rat par­ti­ets mot­stånd till fler tåg­stopp i Åsa för Öresunds­tå­gen. Skå­ne­tra­fi­kens bör in­te bli någ­ra pro­blem då de­ras chef sva­rat att frå­gan om fler stopp i Hal­land är en frå­ga för Hal­land.

Men jag och Li­be­ra­ler­na ger oss in­te. Det finns en sta­tion, det går tåg, män­ni­skor vill åka, låt då tå­gen stan­na.

Tom­my Ryd­feldt (L) gruppledare Re­gi­on Hal­land

och le­da­mot i Hal­lands­tra­fi­kens sty­rel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.