Re­kord­många läm­nar Svens­ka kyr­kan

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

För­ra året för­lo­ra­de Svens­ka kyr­kan 85 000 med­lem­mar, och det har be­skri­vits som ett med­lems­ras. Var­bergs kyr­ko­her­de Fred­rik Ivars­son är av en an­nan åsikt. – Jag tyc­ker in­te att man kan kal­la det för ett ras, sä­ger han.

Det var re­kord­många som läm­na­de Svens­ka kyr­kan för­ra året. Med­lem­san­ta­let mins­ka­de med 1,5 pro­cent, och den siff­ran var den­sam­ma för ri­ket så­väl som för Var­bergs kom­mun. Men Fred­rik Ivars­son me­nar att han in­te märkt nå­gon stör­re skill­nad i sin för­sam­ling.

– De som läm­nar har gans­ka li­ten kon­takt med Svens­ka kyr­kan till att bör­ja med, sä­ger han. Vi har rätt full­sat­ta kyr­kor. Och kom ihåg att de fles­ta svens­kar fort­fa­ran­de är med­lem­mar i Svens­ka kyr­kan.

Det Fred­rik Ivars­son sä­ger stäm­mer. Se­dan Svens­ka kyr­kan blev fri­ståen­de från sta­ten i bör­jan av mil­len­ni­e­skif­tet har med­lem­san­ta­let mins­kat sta­digt. Från 83 pro­cent till 61 pro­cent. Men Var­bergs kyr­ko­her­de är ömsom po­si­tiv, ömsom re­a­lis­tisk.

– Vi räk­nar med fär­re med­lem­mar och vi för­sö­ker va­ra för­sik­ti­ga med vå­ra ut­gif­ter. Sam­ti­digt så ska vi byg­ga ut vår kyr­ka i Apel­visk­höjd för att al­la ska få plats.

OMBYGGET SKA BÖR­JA i sep­tem­ber se­na­re i år, och Apel­vik­s­höjds­kyr­kan kom­mer då att va­ra stängd. Sö­der­bo­en­de med­lem­mar får då ta sig till Var­bergs kyr­ka där det kom­mer att hål­las dubb­la guds­tjäns­ter.

– Jag tyc­ker det är fan­tas­tiskt att vi fort­fa­ran­de har så många med­lem­mar. Och sam­ti­digt som vi får mind­re med­lem­mar får kanske and­ra re­li­gi­o­ner fle­ra, vil­ket är en po­si­tiv ut­veck­ling för sam­häl­let.

EN­LIGT SVENS­KA kyr­kans un­der­sök­ning­ar läm­nar de fles­ta med­lem­mar på grund av att de in­te tror på Gud. And­ra skäl är eko­no­mis­ka, så­väl som att man tyc­ker att ett med­lem­skap i kyr­kan in­te ger nå­got.

– Det är en na­tur­lig ut­veck­ling. Vi går från en tid då vi ha­de 100 pro­cent med­lem­mar, så det kan ju ba­ra gå ner­åt.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

RE­A­LIS­TISK. Var­bergs kyr­ko­her­de Fred­rik Ivars­son är med­ve­ten om Svens­ka kyr­kans fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.