Fron­talkroc­ka­de med last­bil - en till sjuk­hus

Hallands Nyheter - - Varberg -

Minst en per­son för­des till sjuk­hus ef­ter en fron­talkrock på Syl­ling­e­vä­gen i Veddige un­der tors­dags­kväl­len. Lar­met till SOS kom strax in­nan kloc­kan 19 via ett au­to­ma­tiskt sy­stem från en av de in­blan­da­de bi­lar­na vars krock­kud­dar ha­de löst ut.

En­ligt upp­gif­ter från rädd­nings­tjäns­ten rör­de det sig om en fron­talkrock mel­lan en last­bil och en per­son­bil. I var­de­ra bil satt en per­son. Åt­minsto­ne fö­ra­ren av per­son­bi­len för­des till sjuk­hus med am­bu­lans. Nå­gon mer de­tal­je­rad bild av ska­de­lä­get kun­de rädd­nings­tjäns­ten in­te ge men en­ligt po­li­sen ska fö­ra­ren ha kla­gat över smär­tor i nac­ken. Bå­de rädd­nings­tjänst och po­lis bloc­ke­ra­de tra­fi­ken i bå­da rikt­ning­ar men tra­fi­ken kun­de släp­pas på vid 20-ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.