Fle­ra förbud rå­der kring gul rym­ling

Hallands Nyheter - - Nyheter - CE­CI­LIA WELIN 010-471 51 66 cw@hn.se

Den ser bå­de vac­ker och ofar­lig ut. Men skunk­kal­la, som finns på fle­ra håll i lä­net, spri­der sig snabbt och träng­er ut all na­tur­lig ve­ge­ta­tion. Nu har ar­ten svart­listats av EU och får va­re sig ploc­kas el­ler plan­te­ras.

Runt om i söd­ra Sve­ri­ge har skunk­kal­la bör­jat blom­ma i gult. I Halm­stad bru­kar den dy­ka upp bland an­nat ut­med Fyl­leån och i Sim­långs­da­len. Även i Var­berg har väx­ten ob­ser­ve­rats. Ett be­stånd ska en­ligt en skri­vel­se till kom­mu­nen fin­nas in­till Dagsås kyr­ka. I år har fynd ock­så rap­por­te­rats i Vils­hä­rad och i Eketånga strand­skog en­ligt Art­por­ta­len som drivs av Sveriges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet och Art­da­ta­ban­ken.

SKUNK­KAL­LA KAN SÄ­KERT upp­fat­tas som ett trev­ligt in­slag i na­tu­ren, men är av EU klas­sad som in­va­siv, främ­man­de, art.

– En art kan klas­sas som in­va­siv av oli­ka skäl, men of­tast är det den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den man tar hän­syn till, sä­ger Sa­ra Hom­men, pro­jekt­le­da­re för ar­be­tet med in­va­si­va ar­ter på Na­tur­vårds­ver­ket.

Väx­ten för­des in till Sve­ri­ge från Nordamerika be­rät­tar Mi­kael Svens­son på Art­da­ta­ban­ken.

– Den är in­ta­gen som träd­gårds­växt ef­tersom den är här­dig och väx­er bra. Men när den får för sig att rym­ma från träd­går­dar­na blir det sto­ra pro­blem.

SKUNK­KAL­LA SPRI­DER SIG näm­li­gen snabbt – var­je plan­ta har en fröställ­ning med 400-500 frön – och bil­dar väl­digt sto­ra be­stånd.

– Den träng­er ut all an­nan växt­lig­het och kan täc­ka he­la strän­der och and­ra sto­ra om­rå­den. Ef­tersom det är en in­hemsk art gör den hel­ler ing­en nyt­ta för vå­ra in­sek­ter el­ler djur och dess­utom luk­tar den li­te il­la, det är där­för den he­ter skunk­kal­la, sä­ger Mi­kael Svens­son.

Vill man bli av med skunk­kal­la mås­te he­la rot­sy­ste­met grä­vas upp.

– Får du in­te bort he­la rot­plan­tan kom­mer den igen. Det är många års ar­be­te för att bli av med skunk­kal­la, sä­ger Mi­kael Svens­son.

Han tilläg­ger att skunk­kal­la på sikt ris­ke­rar att kon­kur­re­ra ut and­ra ar­ter.

– I förlängningen skul­le sprid­ning­en kun­na le­da till att and­ra ar­ter blir ho­ta­de, till ex­em­pel säll­syn­ta mos­sor som väx­er längs fuk­ti­ga strän­der.

SE­DAN AU­GUSTI I fjol rå­der fle­ra förbud kring skunk­kal­la. Bland an­nat får man in­te od­la, ploc­ka el­ler trans­por­te­ra den. I au­gusti i år blir dess­utom kom­mer­si­ell för­sälj­ning för­bju­den.

Na­tur­vårds­ver­ket har fått i upp­drag att ut­re­da hur stor sprid­ning­en av skunk­kal­la är i Sve­ri­ge.

– Ar­be­tet är in­te klart än. Men grund­tan­ken är att om ar­ten an­ses ha stor sprid­ning mås­te vi be­grän­sa den, och om vi an­ser att den har li­ten sprid­ning ska den utro­tas, sä­ger Sa­ra Hom­men och tilläg­ger att det slut­gil­ti­ga be­slu­tet lig­ger hos re­ge­ring­en.

Bild: JONATAN BYLARS

GOTT OM GULT. I Sim­långs­da­len väx­er gul skunk­kal­la över sto­ra om­rå­den och ar­ten spri­der sig snabbt.

Bild: JOHAN SAMU­ELS­SON

SVÅR ATT BE­KÄM­PA. Skunk­kal­lan är svår att bli av med, be­rät­tar Mi­kael Svens­son på Art­da­ta­ban­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.