600 fick mo­tion på re­cept

Hallands Nyheter - - Nyheter - CE­CI­LIA WELIN 010-471 51 66 cw@hn.se

600 hallän­ning­ar fick mo­tion på re­cept i fjol, vil­ket är en minsk­ning jäm­fört med året in­nan. De fles­ta re­cept skrivs ut på lä­nets vård­cen­tra­ler.

Se­dan 2003 har Re­gi­on Hal­land er­bju­dit fy­sisk ak­ti­vi­tet på re­cept, FAR. Re­cep­ten kan fås på tre ni­vå­er – ni­vå 1 för den ovana mo­tio­nä­ren som be­hö­ver ex­tra stöd och mo­ti­va­tion, en mel­lan­va­ri­ant som om­fat­tar det or­di­na­rie ut­bu­det hos för­e­ning­ar och and­ra ak­tö­rer och en tred­je ni­vå som hand­lar om egen­trä­ning.

Un­der 2015 skrevs 720 re­cept ut. I fjol lan­da­de sum­man på en­dast 601.

Men åt­gär­der har satts in för att för­skriv­ning­en ska öka.

”Vi kom­mer att ha kvar ni­vå 1 i Halm­stad, för det kan ta ett tag in­nan det sät­ter sig.”

SU­SAN­NE JOHANSSON

– Det hand­lar om upp­följ­ning och åter­kopp­ling till vå­ra verk­sam­he­ter och ut­bild­nings­in­sat­ser för att öka kun­ska­pen om FAR. Vi hop­pas att det­ta ska ge re­sul­tat i år, sä­ger Su­san­ne Johansson, häl­so­och sjuk­vårds­stra­teg på Re­gi­on Hal­land.

Un­der fjol­å­ret åter­in­för­des dess­utom möj­lig­he­ten att skri­va ut re­cept på ni­vå 1 i Halm­stad, ef­ter att ha le­gat i trä­da i fem år. Re­sul­ta­tet blev dock ba­ra fem skriv­na re­cept.

– Men vi kom­mer att ha kvar ni­vå 1 i Halm­stad, för det kan ta ett tag in­nan det sät­ter sig, sä­ger Su­san­ne Johansson.

TO­TALT I LÄ­NET skrevs 261 re­cept ut till ni­vå 1, varav drygt hälf­ten i Var­berg. Lä­nets vård­cen­tra­ler stod för 82 pro­cent av den to­ta­la för­skriv­ning­en.

Fy­sisk ak­ti­vi­tet på re­cept är ett sam­ar­be­te mel­lan re­gi­o­nen och Hal­lands id­rotts­för­bund. Det in­ne­bär att häl­so- och sjuk­vår­den på ett sys­te­ma­tiskt sätt ger skrift­li­ga råd om fy­sisk ak­ti­vi­tet för att stöt­ta pa­ti­en­ter till mer häl­so­sam­ma lev­nads­va­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.