I fram­ti­den får du åka buss ut­an fö­ra­re

Hallands Nyheter - - Nyheter - CA­MIL­LA HENTSCHEL 010-471 50 10 ca­mil­la.hentschel@hn.se AN­NA-KARIN FORSBERG 010-471 51 21 akf@hn.se

Stads­bus­sar som kla­rar sig ut­an nå­gon vid rat­ten. Det är möj­ligt in­om en snar fram­tid.

Det sä­ger Tom­my Letzén som är vd för Mo­tor­bran­schens Riks­för­bunds, M R F.

– Det kal­las för ”pla­too­ning” när fö­rar­lö­sa last­bi­lar kopp­las ihop i ett tåg, sä­ger Tom­my Letzén.

LED­NING­EN FÖR MRF är på Sve­ri­ge­tur­né och i ons­dags var det dags för ett stopp i Hal­land. Un­der en in­ten­siv ef­ter­mid­dag in­for­me­ra­des och pep­pa­des re­pre­sen­tan­ter för bil­bran­schen. Frå­gan som MRF stång­as med är hur bran­schen ska mö­ta da­gens ut­ma­ning­ar.

Tom­my Letzén, be­skrev ex­em­pel­vis den snab­ba ut­veck­ling­en som skett då det hand­lar om it-tek­nik i bi­lar. Ut­veck­ling­en har en mo­nu­men­tal påverkan på he­la bran­schen, me­na­de Tom­my Letzén.

– För tio år se­dan skrat­ta­de vi åt el­bi­lar­na. Idag gör Porsche sin egen va­ri­ant och ut­veck­ling­en går ba­ra fram­åt.

Tek­ni­ken finns men en­ligt vd:n är in­te den po­li­tis­ka vil­jan till­räck­ligt stark.

– Bräns­leskat­ten ger så sto­ra sum­mor till stads­kas­san att det är svårt att ge sto­ra skat­te­lätt­na­der för dem som an­vän­der el­bil. 64 mil­jar­der i bräns­leskat­ter går in­te att häm­ta hem så lätt, för­kla­ra­de Tom­my Letzén. PÅ PERSONBILSSIDAN TROR han på en fort­satt ut­veck­ling av hy­brid­bi­lar. Ut­veck­ling­en av el­bi­lar och fö­rar­lö­sa bi­lar var de fram­tids­vi­sio­ner som han tog upp un­der sitt fö­re­drag.

– Mäng­den da­ta som kan lag­ras i en per­son­bil i dag har gått från stor­le­ken av ett sug­rör till ett av­lopps­rör. Det finns fler da­to­rer i en bil än i de vas­sas­te flyg­pla­nen, häv­dar Tom­my Letzén.

Den sto­ra mängd da­ta som kan lag­ras i en per­son­bil krä­ver en upp­da­te­rad lag­stift­ning. Vem ska ha till­gång till den in­for­ma­tion som skic­kas ut från vå­ra bi­lar? Och hur skyd­das den en­skil­de?

– Det är många som vill ha till­gång till den in­for­ma­tio­nen, för­säk­rings­bo­lag och bil­bran­schen. Du mås­te för­stå och kun­na han­te­ra den in­for­ma­tion som du har till­gång till, sä­ger Tom­my Letzén.

DET FINNS RE­DAN själv­kö­ran­de bus­sar, till ex­em­pel i Kista i Stock­holm, be­rät­tar Tom­my Letzén.

– Jag tror att det­ta är en möj­lig­het i stä­der­na in­om fem till tio år. Mind­re bus­sar som sak­nar fö­ra­re som går en be­stämd rutt men som har för­de­len jäm­fört med spår­vag­nar att de kan vä­ja för hin­der på vägen.

Fö­rar­lö­sa for­don kan ge stor vinst på trans­port­si­dan, spår Tom­my

”Mäng­den da­ta som kan lag­ras i en per­son­bil i dag har gått från stor­le­ken av ett sug­rör till ett av­lopps­rör”

Letzén. Tek­ni­ken som kal­las för ”pla­too­ning” är i snart an­tå­gan­de. Det hand­lar om last­bi­lar som kopp­las till varand­ra via da­ta. I den förs­ta bi­len sit­ter en fö­ra­re men i de öv­ri­ga sit­ter en­dast en över­va­kan­de tek­ni­ker.

– Man har räk­nat ut att det här systemet ger mil­jö­vins­ter ef­tersom det in­te drar li­ka myc­ket bräns­le, sä­ger Tom­my Letzén. FÖRS­TA VICE ord­fö­ran­de i pre­si­di­et blev re­gi­on­po­li­ti­kern Ul­ri­ka Jör­gen­sen från Kungs­bac­ka och and­ra vice ord­fö­ran­de Ann­char­lot­te Sten­kil, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Var­berg. Mi­kae­la Wal­ters­son är no­ga med att po­äng­te­ra att inga av kvin­nor­na har kvo­te­rats in på si­na pos­ter.

– När jag pre­sen­te­ra­des av val­be­red­ning­en sa­de Gös­ta Ber­gen­heim att jag har en ge­di­gen bak­grund in­om så­väl kom­munsom re­gi­on­po­li­ti­ken. Det blev jag väl­digt glad av att hö­ra.

I den nya sty­rel­sen in­val­des även Eli­sa­beth Ba­bic, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i La­holm.

Mi­kae­la Wal­ters­son nämns som ef­ter­trä­da­re till av­gå­en­de kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Carl Fred­rik Graf i Halm­stad. De ti­di­ga­re länsord­fö­ran­de­na har va­rit an­ting­en kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de, re­gi­onord­fö­ran­de el­ler riks­dags­man - så om tra­di­tio­nen får sty­ra...

TOM­MY LETZÉN vd, MRF

– JAG SÄ­GER ing­et. Nu är det vik­ti­gas­te att job­ba sten­hårt fram till va­let med fo­kus på det lo­ka­la le­dar­ska­pet i Hal­land, där vi har mo­de­rat sty­re i fle­ra av kom­mu­ner­na och i re­gi­o­nen, sä­ger Mi­kae­la Wal­ters­son.

Bild: CA­MIL­LA HENTSCHEL

BILBURNA. MRF:S led­ning på plats i Fal­ken­berg. Från väns­ter Jo­achim Due-bo­je, Tom­my Letzén och An­ders An­ders­son från Hal­land.

Bild: ERICS­SON/TT

UT­AN CHAUFFÖR. Fö­rar­lö­sa bus­sar kan va­ra en verk­lig­het in­om fem-tio år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.