Hit­ta­de 113 da­to­rer vid ru­tin­kon­troll

Hallands Nyheter - - Nyheter - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Po­li­sen stop­pa­de en bil och fann stort stöld­gods. Men det finns tro­li­gen ing­en kopp­ling till skol­stöl­der­na i Hal­land.

För­ra ons­da­gen stop­pa­de po­li­sen en bil på riks­väg 26 sö­der om Hyltebruk. I bi­len hit­ta­de man ett stort stöld­gods in­ne­hål­lan­de 113 da­to­rer.

– De kom­mer från en rad fö­re­tags­stöl­der från Stock­holms­om­rå­det, sä­ger Erik Hans­son, kri­mi­nal­in­spek­tör på ut­red­nings­en­he­ten i Fal­ken­berg.

UN­DER VIN­TERN HAR många sko­lor i Hal­land bli­vit ut­sat­ta för in­brott och stöl­der. Men de här da­to­rer­na ver­kar in­te kom­ma från de stöl­der­na.

– Nej, den kopp­ling­en ser jag in­te, sä­ger Erik Hans­son.

Han vill in­te kom­men­te­ra nå­got om de två män­nen som satt i bi­len. De är miss­tänk­ta för hä­le­ri. Men vad de kom­mer från el­ler vad de skul­le gö­ra med stöld­god­set väl­jer Erik Hans­son att lig­ga lågt med.

– Nu job­bar vi med att här­le­da da­to­rer­na ge­nom att sö­ka på se­ri­e­num­mer och an­mäl­ning­ar som gjorts ef­ter stöl­der. Det vik­ti­ga är att folk får till­ba­ka si­na da­to­rer, sä­ger Erik Hans­son.

”Det vik­ti­ga är att folk får till­ba­ka si­na da­to­rer”

ERIK HANS­SON kri­mi­nal­in­spek­tör, Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.