Fak­ta:

Kålle Gun­nars­son

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Ål­der: 41 år.

* Fa­milj: Sam­bo med Tobias Torstens­son.

* Yr­ke: Pro­du­cent och re­gis­sör.

* Engagemang: Dri­ver Sa­goca­fet och pro­du­ce­rar som­mar­fö­re­ställ­ning­ar i Te­a­terglän­tan i Fal­ken­berg. Hyr även in sig på teat­rar i and­ra stä­der, till ex­em­pel In­ti­man i Stock­holm för att spe­la ”Pe­ter Pan” he­la hös­ten och ”Emil i Lön­ne­ber­ga” till jul, samt för att gö­ra ”Ma­dic­ken” på Li­se­bergs­te­a­tern i Gö­te­borg un­der jul­lo­vet.

* Ak­tu­ell: Har ta­git över Gäst­gi­ve­ri­et i Sjö­ne­vad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.