Fak­ta:

Mo­ti­ve­ring

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Po­li­sen av­slår an­sö­kan i och med att tra­fik­nämn­den sä­ger nej. Nämn­dens mo­ti­ve­ring är att det på­går sto­ra bygg­na­tio­ner i om­rå­det med myc­ket bygg­tra­fik. * Cir­ku­la­tions­plat­sen vid Pe­ter Åbergs väg kom­mer att va­ra un­der om­bygg­nad och in­te lämp­lig att an­vän­da för den här mäng­den tra­fik. Sö­der­bron kom­mer ock­så att re­pa­re­ras un­der pe­ri­o­den. * Kul­tur- och fri­tids­nämn­den och mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den var po­si­ti­va un­der för­ut­sätt­ning att läns­sty­rel­sen till­styrk­te ra­cet, vil­ket man gjor­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.