Gär­nings­man­nen kan ha fast­nat på ka­me­ra

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Utred­ning­en kring ons­da­gens miss­han­del av en Mc­do­naldsan­ställd kan ha fått en knuff fram­åt. Po­li­sen har nu fått re­stau­rang­ens över­vak­nings­film.

Det var vid 01-ti­den, nat­ten till ons­dag, som en per­son knac­ka­de på en ru­ta till den då stäng­da re­stau­rang­en. När en man i per­so­na­len öpp­na­de fick han ef­ter en kort ord­väx­ling ta emot ett an­tal slag i an­sik­tet. Man­nen, som en­ligt an­mä­lan kan ha an­vänt knog­järn vid till­fäl­let, för­svann från plat­sen på svart mo­ped iförd en svart­vit hjälm.

Po­li­sen sök­te ef­ter den miss­tänk­te gär­nings­man­nen un­der ti­dig ons­dags­mor­gon men lyc­ka­des in­te spå­ra upp ho­nom.

”Even­tu­ellt kan man se gär­nings­man­nen när han kom­mer el­ler går”

JOHAN SUNDIN brotts­ut­re­da­re, po­li­sen Fal­ken­berg

NU HAR UTREDARNA i Fal­ken­berg fått till­gång till över­vak­nings­fil­mer från re­stau­rang­en.

– Jag fick pre­cis ett Usb-min­ne från Mc­do­nalds men har in­te hun­nit tit­ta på den än. Som jag har för­stått det så vi­sar fil­men in­te själ­va hän­del­sen men even­tu­ellt kan man se gär­nings­man­nen när han kom­mer el­ler går, sä­ger brotts­ut­re­da­re Johan Sundin vid po­li­sen i Fal­ken­berg, på tors­da­gen.

Med tanke på tid­punk­ten vå­gar po­li­sen in­te hop­pas på myc­ket hjälp från all­män­he­ten.

– Det hän­de ju vid en li­te dum tid men har nå­gon sett nå­got så vill vi gär­na att man hör av sig.

Bild: OLA FOLKESSON

KAN HA FIL­MATS. Den blo­di­ga miss­han­deln ska ha skett strax in­nan kloc­kan ett på ons­dags­mor­go­nen. Nu har po­li­sens ut­re­da­re till­gång till re­stau­rang­ens över­vak­nings­fil­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.