Ja till ”Trumpca­re” i re­pre­sen­tant­hu­set

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det ame­ri­kans­ka re­pre­sen­tant­hu­set har med siff­ror­na 217 mot 213 rös­tat ige­nom ett för­slag som är tänkt att ri­va upp och er­sät­ta ex­pre­si­dent Ba­rack Oba­mas sig­na­tur­re­form, sjuk­för­säk­rings­la­gen ”Oba­maca­re”.

Men myc­ket åter­står in­nan ett nytt sjuk­för­säk­rings­sy­stem kan va­ra på plats i USA.

Om­röst­ning­en fö­re­gicks en ovan­ligt käns­lo­lad­dad de­batt där De­mo­kra­ter­na för­kas­tat för­sla­get med mo­ti­ve­ring­en att det gör sjuk­för­säk­ring för dyr för dem som be­hö­ver den bäst och att den skul­le läm­na mil­jo­ner män­ni­skor oför­säk­ra­de.

De­mo­kra­ter­nas le­da­re i re­pre­sen­tant­hu­set Nan­cy Pe­lo­si väd­ja­de till le­da­mö­ter­na att rös­ta nej till det hon kal­la­de ”Trumpca­re”, med mo­ti­ve­ring­en att det skul­le be­rö­va mil­jo­ner ame­ri­ka­ner möj­lig­he­ten till sjuk­för­säk­ring.

– De fles­ta män­ni­skor vet in­te vil­ka de­ras re­pre­sen­tan­ter är, men de kom­mer att ve­ta när ni rös­tar bort de­ras sjuk­för­säk­ring, sa­de hon och rik­ta­de sig till för­sla­gets an­häng­a­re.

Den re­pu­bli­kans­ke tal­man- nen Paul Ry­an och and­ra re­pu­bli­ka­ner har i vec­kor över­ta­lat, sock­rat, kom­pro­mis­sat och på and­ra sätt för­sökt få ihop rös­ter­na som krävs för att upp­fyl­la pre­si­dent Do­nald Trumps haus­sa­de vallöf­te. Men att ri­va upp ”Oba­maca­re” har vi­sat sig va­ra svå­ra­re än många trod­de. I slu­tet av mars tving­a­des Ry­an dra till­ba­ka ett för­slag för att det in­te ha­de till­räck­ligt med stöd, trots att Re­pu­bli­ka­ner­na har ma­jo­ri­te­ten i kon­gres­sens bå­da kam­rar.

Nu har lag­tex­ten ar­be­tats om och de ti­di­ga­re trils­kan­de ult­ra­kon­ser­va­ti­va med­lem­mar­na i ar­bets­grup­pen Free­dom Caucus gjort tum­me upp. Det­ta bland an­nat ef­ter ett tillägg som lå­ter del­sta­ter gö­ra un­dan­tag från re­geln att pre­mi­er för ”grund­läg­gan­de häl­so­vård” ska va­ra de­sam­ma för al­la – oav­sett om man är han­di­kap­pad el­ler har en kro­nisk sjuk­dom. I prak­ti­ken in­ne­bär det att för­säk­rings­bo­lag får lov att ta ut hög­re av­gif­ter av re­dan sju­ka. (TT)

FOTO: AP/ARKIV

USA:S pre­si­dent Do­nald Trump.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.