Id-kon­trol­ler­na so­pas bort

En ny verk­lig­het möt­te Öresundspend­lar­na: Fan­tas­tiskt att slip­pa sta­ket och vak­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Spå­ren av 16 må­na­ders id­kon­trol­ler på Kö­pen­hamns flyg­plats so­pas bort.

– Fan­tas­tiskt att kom­ma till en per­rong som är fri från vak­ter och sta­ket, sä­ger pend­la­ren Lea Motz­feldt.

Id­kon­trol­ler­na är bor­ta – och er­sätts av en tem­po­rär kaf­fe­ser­ve­ring.

Slus­sar­na där id-kon­trol­ler­na ut­för­des är helt bor­ta. Smuts där sta­ke­tet stod stä- das bort. Vak­ter med gu­la jac­kor är in­te läng­re i sik­te. ”Fe­lan­mäld” står det på ett klis­ter­mär­ke som satts på en id-kon­troll­skylt.

– Nu kän­ner jag att man fått till­ba­ka li­te av sin rö­rel­se­fri­het och att Scheng­en trots allt in­te för­störts helt, sä­ger Lea Motz­feldt, som pend­lar från Ös­ter­port i Kö­pen­hamn till stu­di­er i Lund, med en kaf­fe­kopp i han­den.

Nu­me­ra slip­per hon sti­ga av tå­get på Ka­strup, pas­se­ra en id-kon­troll och där­ef­ter gå om­bord sam­ma tåg igen. Men så länge tid­ta­bel­len byg­ger på det gam­la upp­läg­get med id- och gränskontroller blir res­ti­den för­längd på grund av sju­mi­nu­tersup­pe­håll bå­de på Ka­strup och vid Hyl­lie. Men ock­så en kvart på Mal­mö C för pas­sa­ge­ra­re som ska åka vi­da­re till bland an­nat Lund, Väx­jö el­ler Karls­kro­na.

En ma­jo­ri­tet av Öresundspend­lar­na re­ser från Sve­ri­ge till ar­be­ten el­ler stu­di­er i Dan­mark. Tvärtom är lä­get för Petrus Nietz­son.

–Jag har in­te på­ver­kats jät­te­myc­ket av id-kon­trol­ler­na. Men jag pend­lar från Kö­pen­hamn till Mal­mö un­der mor­go­nen, och det är in­te alls sam­ma rush från Kö­pen­hamns flyg­plats un­der mor­go­nen som på ef­ter­mid­da­gen. Det är sna­ra­re gräns­kon­trol­ler­na i Hyl­lie som på­ver­kat mig mest, sä­ger han.

Gräns­kon­trol­ler­na fort­sät­ter och in­ten­si­fie­ras, upp­ger po­li­sen. Nu ana­ly­se­ras kon­se­kven­ser­na av re­ge­ring­ens be­slut, för­kla­rar po­li­sens pressek­re­te­ra­re Ma­lin Näfver i en skrift­lig kom­men­tar.

Vid Hyl­lie sta­tion, det förs­ta stop­pet på svensk mark ef­ter Öresunds­bron, ser po­li­sens gränskontroller ut att fort­sät­ta pre­cis som ti­di­ga­re. De som hop­par av tå­get får vi­sa id på per­rong­en, de som sit­ter kvar blir ock­så vi­si­te­ra­de.

Med gra­tis kaf­fe vill tå­go­pe­ra­tö­rer­na tac­ka pend­lar­na för tå­la­mo­det un­der pe­ri­o­den med id-koll. Någ­ra per­so­ner med kaf­fe­ter­mo­sar på ryg­gen rör sig på per­rong­en den förs­ta da­gen ut­an id-kon­trol­ler.

Id­kon­trol­lan­ter har fun­nits på per­rong­en dyg­net runt se­dan trans­por­tör­s­an­sva­ret in­för­des den 4 ja­nu­a­ri 2016. Snabbt vi­sa­de det sig att id­kon­trol­ler, till­sam­mans med gränskontroller på svensk mark, ha­de den ef­fekt som re­ge­ring­en vil­le upp­nå. An­ta­let asyl­sö­kan­de sjönk kraf­tigt.

Slus­sar­na, där kon­trol­ler­na ut­för­des, har ploc­kats bort. Men det dans­ka tåg­bo­la­get DSB spa­rar sta­ket, skyl­tar och an­nat som be­hövts för att byg­ga upp kon­troll­sta­tio­ner­na på per­rong­en.

– Den svens­ka re­ge­ring­en be­rät­ta­de på press­träf­fen att id-kon­trol­ler­na åter­in­förs vid be­hov. Där­för vill vi be­hål­la allt som be­hövs för att ut­fö­ra kon­trol­ler­na, sä­ger To­ny Bis­peskov, in­for­ma­tions­chef på DSB.

Snabbt revs slus­sar­na när det sista tå­get rul­la­de kloc­kan 23.46. Och snabbt ska de allt­så kun­na stäl­las upp igen vid be­hov.

John Alexander Sah­lin/tt

FOTO: JOHAN NILS­SON/TT

Vak­ter­na är bor­ta. Per­so­nal so­par upp de sista spå­ren av id-kon­trol­ler­na, skrä­pet som sam­lats där slus­sar­na ti­di­ga­re stod på Kö­pen­hamns flyg­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.