Ex­po: Höjd ak­ti­vi­tets­ni­vå hos ex­trem­hö­gern

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ak­ti­vi­tets­ni­vån hos den mest ra­di­ka­la de­len av ex­trem­hö­gern är den högs­ta på åt­ta år.

Det häv­dar den an­ti­ra­sis­tis­ka stiftelsen Ex­po, som räk­nat till mer än 3 000 ak­ti­vi­te­ter för­ra året.

För­kla­ring­en är att Nordiska mot­stånds­rö­rel­sen, som stått för 2 700 av des­sa ak­ti­vi­te­ter, har vux­it, me­nar Jo­nat­han Le­man, re­se­ar­cher på tid­ning­en Ex­po.

– Det är en myc­ket ra­di­kal, hi­e­rar­kisk, na­zis­tisk or­ga­ni­sa­tion med krav på med­lem­mar­na att le­ve­re­ra. Man har till och med in­ter­na po­äng­sy­stem, sä­ger han.

När Svens­kar­nas par­ti la­des ner var det många som gick över dit, men en­ligt Ex­po har yt­ter­li­ga­re per­so­ner an­slu­tit. Med­lem­san­ta­let är okänt.

– Man ska in­te va­ra alar­mis­tisk, men det är klart att det här är nå­got det finns skäl att va­ra oro­lig över, att det är en så vålds­be­nä­gen och ex­trem or­ga­ni­sa­tion som do­mi­ne­rar i den här re­dan ex­tre­ma po­li­tis­ka mil­jön, sä­ger Le­man.

Den klart do­mi­ne­ran­de ak­ti­vi­te­ten är pro­pa­gan­dasprid­ning, till ex­em­pel af­fi­sche­ring och sprid­ning av klis­ter­mär­ken och flyg­blad. En tyd­lig trend är en sats­ning på so­ci­a­la ak­tio­ner, som att natt­vand­ra, age­ra bad­vak­ter el­ler de­la ut mat till hem­lö­sa.

Vålds­då­den är där­e­mot in­te så många att de räk­nas som en egen ka­te­go­ri i Ex­pos sam­man­ställ­ning.

– Myc­ket av vål­det är in­te pla­ne­rat som en ak­ti­vi­tet, ut­an det är si­tu­a­tio­ner som upp­står ge­nom att den här or­ga­ni­sa­tio­nen be­står av in­di­vi­der med våldspo­ten­ti­al som kan se när­va­ron av me­nings­mot­stån­da­re som en pro­vo­ka­tion, sä­ger Jo­nat­han Le­man.

Ex­po har gjort år­li­ga sam­man­ställ­ning­ar se­dan 2008, då de ra­si­de­o­lo­giskt ori­en­te­ra­de or­ga­ni­sa­tio­ner­na ge­nom­för­de strax un­der 2 000 ak­ti­vi­te­ter. Ef­ter en ned­gång 2009–2011 öka­de ak­ti­vi­tets­ni­vån 2012–2014. Se­dan sjönk an­ta­let ak­ti­vi­te­ter nå­got 2015 för att 2016 sti­ga till den högs­ta ni­vån se­dan Ex­po sys­te­ma­tiskt bör­ja­de räk­na.

Ce­ci­lia Klin­tö/tt

FOTO: ULF PALM/TT

Nordiska mot­stånds­rö­rel­sen de­mon­stre­ra­de i Falun på förs­ta maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.