Brev: Utred hb­tq-förföljelser

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYSS­LAND. Sveriges ut­ri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström och fy­ra and­ra eu­ro­pe­is­ka ut­ri­kesmi­nist­rar upp­ma­nar sin rys­ka mot­sva­rig­het Sergej Lav­rov att ut­re­da rap­por­ter­na om för­föl­jel­se av ho­mo­sex­u­el­la i Tjetje­ni­en. I ett brev upp­ma­nas Moskva att ut­re­da rap­por­ter­na om en hän­del­se, där hund­ra­tals män som miss­tänks för ho­mo­sex­u­a­li­tet ska ha förts bort och tor­te­rats.

”Bre­vet är ett av fle­ra ini­ti­a­tiv för att för­sö­ka stop­pa hets­jak­ten på ho­mo­sex­u­el­la i Tjetje­ni­en”, skri­ver Wall­ström i en kom­men­tar. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.