Di­aw läm­nar FBTK

Hallands Nyheter - - Väder & Vind -

– Han bor i Halm­stad och har trä­nat med oss de två se­nas­te sä­song­er­na. Ibra­hi­ma är en spän­nan­de spe­la­re med hög po­ten­ti­al, sä­ger Ulf ”Tic­kan” Carlsson, trä­na­re i HBTK.

Di­aw, som kom­mer från Frank­ri­ke och har täv­lat för Metz i andra­li­gan där, är se­dan en tid till­ba­ka sam­bo med dans­kan Ni­co­li­ne Ko­e­fo­ed. Hon går på ping­is­gym­na­si­et i Halm­stad men har i år spe­lat för Fal­kö­ping i Ping­is­li­gan B.

– Vi har satt vår trä­nings­grupp i Halm­stad på kar­tan och på nå­got vis fick Ibra­hi­ma nys om det och det pas­sa­de dess­utom bra med flick­vän­nen. Li­te på den vägen är det, be­rät­tar ”Tic­kan”.

Fransmannen gjor­de de­but i Ping­is­li­gan i hös­tas och var lyc­ko­sam i Fal­ken­berg un­der fram­för allt den förs­ta ti­den, men se­dan gick det li­te trö­ga­re. Bland an­nat fick FBTK res­pass i Sm-kvarts­fi­na­len mot just HBTK.

– Från och med näs­ta sä­song går det in­te läng­re att spe­la i bå­de Frank­ri­ke och Sve­ri­ge sam­ti­digt. Då var Ibra­hi­ma tvung­en att väl­ja och det var kul att han val­de oss, tyc­ker ”Tic­kan”.

DI­AW KOM­MER ATT er­sät­ta Harald An­ders­son som ef­ter fem sä­song­er i HBTK är på väg ut­om­lands till Bad Hom­burg i den tys­ka andra­li­gan.

”Tic­kan” hop­pas att Di­aw kan ut­veck­las i Hbtk-mil­jön.

– Det är en snabb spe­la­re och han le­ver myc­ket på det. Kristi­an Karls­son är ock­så en kvick kil­le, men Ibra­hi­ma stod upp väl­digt bra mot ho­nom.

– Så nu ska vi byg­ga på hans spel med fi­ness, tak­tiskt kun­nan­de och job­ba med de­tal­jer. I da­gens ping­is är det väl­digt vik­tigt att va­ra tät och in­te ge bort nå­got – helt en­kelt bli bra även i det så kal­la­de skit­spe­let.

– Men, som sagt, det finns po­ten­ti­al i ho­nom. Di­aw har myc­ket figh­ting spi­rit i sig och det kan smit­ta av sig och lyf­ta öv­ri­ga i la­get. Över­hu­vud­ta­get är det en bra kil­le och vi trivs ihop, sä­ger ”Tic­kan”.

FÖR ERIK ÅHMAN, co­ach i FBTK, kom in­te beske­det som nå­gon över­rask­ning.

– Jag har väl ve­tat att det var på gång, men sen vet jag in­te när det blev helt klart. Åhman fort­sät­ter: – Själv­klart vil­le vi be­hål­la ho­nom, men det var lik­som in­te möj­ligt. Han bor i Halm­stad och har trä­nat med dem, klart de vet att det är en bra spe­la­re som gjort bra re­sul­tat. Då blir man po­pu­lär.

Åhman sä­ger att för­hand­ling­ar­na skett med öp­pen kommunikation.

– Han får väl själv sva­ra på var­för han val­de Halm­stad, men de har myc­ket på gång, och att det var eko­no­min som av­gjor­de är en giss­ning. Är du be­svi­ken?

– Nej, vi är nöj­da med ho­nom det här året. Han har ju pend­lat så det är klart det blir bätt­re för ho­nom nu.

I jak­ten på hans er­sät­ta­re väl­jer FBTK att ha tå­la­mod.

– Vi lig­ger rätt så bra till och har tre av fy­ra från den­na sä­song kla­ra, vil­ket känns bra. Ti­di­ga­re sä­song­er har vi ju bytt många. Jag har li­te gre­jer på gång, men ing­et som blir klart i mor­gon. Det tar nog någ­ra vec­kor.

Ibra­hi­ma Di­aw, 25, läm­nar Fal­ken­bergs BTK och har skri­vit på för ett år med Halm­stads BTK in­för näs­ta sä­song.

”Det finns po­ten­ti­al i ho­nom. Di­aw har myc­ket figh­ting spi­rit i sig och det kan smit­ta av sig och lyf­ta öv­ri­ga i la­get” ULF ”TIC­KAN” CARLSSON

trä­na­re HBTK

Bild: RO­BERT BOMAN

BY­TER I HAL­LAND. Fransmannen Ibra­hi­ma Di­aw spe­la­de för­ra sä­song­en i Fal­ken­bergs BTK, men har nu kri­tat på för elit­se­ri­e­kon­kur­ren­ten Halm­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.