”Känns som vi fått stor­stads­sup­port­rar”

FOT­BOLL: SU­PE­RET­TAN

Hallands Nyheter - - Sporten - Pär Lindqvist 010-471 54 39 ∙ par.lindqvist@hn.se

Has­se Eklund me­nar att han har mer att ge som trä­na­re i FFF. – Var­je dag har jag su­pe­re­ner­gi, sä­ger han.

Sup­port­rar­nas kri­tik har in­te und­gått Fal­ken­bergs trä­na­re Has­se Eklund.

– Men det är ing­et jag fun­de­rar på. Det är svårt att va­ra nå­gon som pas­sar al­la. Jag kan för­säk­ra dig att jag gör mitt bäs­ta för Fal­ken­berg, sä­ger Eklund. Vad tyc­ker du om de­ras åsik­ter?

– Fal­ken­bergs styr­ka har all­tid va­rit att vi job­bat lång­sik­tigt men nu känns det som vi fått stor­stads­sup­port­rar. Folk har kort tå­la­mod med tanke på för­ra året. Jag äls­kar de­ras engagemang men det här kanske in­te hjäl­per FFF, sä­ger han.

Hur på­ver­kas du?

– Jag kän­ner mig gans­ka lugn. Vi job­bar på bra och vi har bli­vit bätt­re och bätt­re för var­je match. Det är klart att vi vill ha en se­ger men jag kän­ner ing­en oro än­nu.

Hur job­big är den här pe­ri­o­den för dig?

– Det är klart att det är tufft med tanke på hur det såg ut för­ra året. Vi vill ha en bra start, vi vet vad det be­ty­der.

Har du fort­fa­ran­de ener­gi att vän­da det här?

– Ab­so­lut, jag tyc­ker det är jät­te­spän­nan­de att job­ba med Fal­ken­berg och ta fram unga spe­la­re som ex­em­pel­vis Niclas Eli­as­son, Gustaf (Nils­son) och Jesper (Karls­son) och se dem pre­ste­ra i and­ra klub­bar. En del kanske in­te tror det men jag har su­pe­re­ner­gi, sä­ger han.

– Jag har va­rit här i tre år, sålt spe­la­re för tio mil­jo­ner kro­nor, vun­nit Su­pe­ret­tan och trä­nat la­get i All­svens­kan i två år. Jag vet om att jag är en duk­tig trä­na­re. Kän­ner du att du har sty­rel­sens för­tro­en­de?

– Ja, det gör jag. Fal­ken­berg står ba­kom mig och just nu job­bar vi, spe­la­re, le­da­re och för­e­ning­en, för att vän­da det här.

– Men vill sty­rel­sen el­ler nå­gon an­nan ha en an­nan rikt­lin­je får de ta­la om det. Fram till dess kör jag på. Vad är det som in­te fun­ge­rat in­led­nings­vis?

– Vi har många nya spe­la­re och en del kom in sent. I Svens­ka cu­pen sat­sa­de vi på Da­ni­el (Johansson) och (Ste­fan) Ro­de­våg som mitt­bac­kar men de ska­da­de sig. Då blev det Tib­be (Ti­bor Jo­za) och Da­vid (Svens­son) och de blir bätt­re och bätt­re men be­hö­ver tid för att bli sam­spel­ta, sä­ger han och tilläg­ger:

– Man be­hö­ver en stark central­lin­je och vi har väl in­te hit­tat den än. Man be­hö­ver kon­ti­nu­i­tet och det har vi in­te fått. Kan ni vän­da det här och bli ett topp­lag?

– Ja, många spe­la­re ser bätt­re och bätt­re ut, som (Mahmut) Özen, (Do­mi­nic) Chat­to och Amin (Na­za­ri). Erik (Pärs­son) och Vik­tor (Gö­tes­son) är unga och har po­ten­ti­al, ti­den ta­lar för dem.

– Vi har en bra trupp och det har ba­ra gått fem om­gång­ar. Det kan hän­da myc­ket, sä­ger Eklund.

”Det är ing­et jag fun­de­rar på. Det är svårt att va­ra nå­gon som pas­sar al­la. Jag kan för­säk­ra dig att jag gör mitt bäs­ta för Fal­ken­berg”

HAS­SE EKLUND trä­na­re FFF, om sup­port­rar­nas kri­tik

SÄ­KER PÅ SIN POST?TROTS på­tryck­ning­ar från Fff-fan­sen kän­ner sig Has­se Eklund trygg på sin po­si­tion.

Bild: BILDBYRÅN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.