Hi­sto­risk flyg­re­sa för IF Böl­jan

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

För förs­ta gång­en nå­gon­sin får IF Böl­jan fly­ga till en se­ri­e­match. – Det är vi in­te bort­skäm­da med. Det är klart att det känns li­te lyx­igt, sä­ger Alex­an­dra Fran­zén.

Lo­vi­sa Schough och Alex­an­dra Fran­zén är kom­pi­sar­na som åkt tu­sen­tals mil ihop till bor­t­a­mat­cher - än­da se­dan ti­den till­sam­mans i Ul­la­reds IK.

– Med Böl­jan har vi åkt till Norr­kö­ping och i FFF var det ju Mall­bac­ken som längst, sä­ger Lo­vi­sa Schough in­nan tors­da­gens trä­ning i kvälls­so­len på Fal­ken­bergs IP.

Men ti­di­ga­re har färd­med­let all­tid va­rit buss.

NU VÄN­TAR BAGARVÄCKNING på fre­dag mor­gon, sam­ling kloc­kan 05.45, di­rekt­flyg från Land­vet­ter och an­komst till Umeå vid ti­o­ti­den.

– Förs­ta mat­chen så här känns som en ro­lig grej. Jag tror de fles­ta kän­ner så, det är nå­got nytt, att fly­ga och bo på ho­tell, sä­ger Alex­an­dra.

– Jag gör ju hell­re det tu­sen gång­er än åker buss till Stock­holm. Allt för att kän­na sig li­te som proffs får man ju gö­ra. Det sam­man­svet­sar la­get när man kom­mer iväg så här, me­nar Lo­vi­sa Schough in­för mö­tet med klub­ben som ta­git sju Sm-guld och vun­nit Cham­pi­ons Le­a­gue två gång­er. Om nå­gon ha­de sagt att ni skul­le mö­ta Umeå för fem år se­dan vad ha­de ni sagt då?

– I se­ri­e­sam­man­hang känns det ju jäv­ligt kons­tigt, även om vi ju var nä­ra att gå upp i Elitettan för ba­ra nå­got år se­dan, sä­ger Schough och fort­sät­ter:

– Man vet ju att de har nå­gon tjej som va­rit med he­la vägen. Och de lig­ger någ­ra år fö­re oss i trä­ning, så det blir tufft.

– Vi går på in­spi­ra­tion, sä­ger Alex­an­dra Fran­zén med ett le­en­de.

Böl­jan kän­ner sig ”in­ne” i se­ri­en nu.

– Det känns som vi häng­er med, även om det är mar­kant skill­nad mot spel i di­vi­sion 1. Det är myc­ket mer fy­sik, sä­ger Lo­vi­sa.

MAT­CHEN PÅ UMEÅ Ener­gi Are­na SOL, ti­di­ga­re klas­sis­ka Gamm­lia­val­len, går vid halv sju på kväl­len.

– Vi har in­te dis­ku­te­rat vad vi ska gö­ra fram till mat­chen, an­nat än att vi ska få chec­ka in ti­di­ga­re på ho­tel­let, vi­la och kä­ka lunch. Al­la har rätt så oli­ka sätt som man vill lad­da upp. Det är eget an­svar, sä­ger Schough.

Har ni nå­gon ”Stig-hel­mer” i la­get?

– Ja, vår trä­na­re (Maria Nils­son) är su­per­rädd att fly­ga. Vi får hål­la hen­ne i han­den.

Har hon bä­vat in­för det­ta?

– Ja, det är nog mer än vad hon sä­ger. Men vi kän­ner hen­ne. Vi har ju va­rit iväg på en del trä­nings­lä­ger.

Gi­vet­vis kos­tar det för Böl­jan att fly­ga. För en del spe­lar­na får man ta le­digt från job­bet för att kun­na åka iväg.

– Vi som job­bar hel­tid, det en­da som är sagt där vad gäl­ler er­sätt­ning, är att vi i al­la fall in­te ska för­lo­ra på det. Det är det som är tan­ken, sä­ger Alex­an­dra.

”Jag gör ju hell­re det tu­sen gång­er än åker buss till Stock­holm. Allt för att kän­na sig li­te som proffs” LO­VI­SA SCHOUGH

IF Böl­jan

Bild: MAT­TI­AS NILS­SON

UPP I SKYN. Alex­an­dra Fran­zén och Lo­vi­sa Schough får va­ra med om nå­got hi­sto­riskt när Böl­jan fly­ger upp till Norr­land för att spe­la match mot Umeå IK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.