Svenskt dröm­lag ska bry­ta Vm-trend

ISHOC­KEY: I DAG BÖR­JAR VM

Hallands Nyheter - - Sporten - GÖ­RAN SUND­BERG TT

In­för Vm-pre­miä­ren mot Ryss­land på fre­dags­ef­ter­mid­da­gen har hit­tills 16 Nhl-spe­la­re chec­kat in i den svens­ka trup­pen, vil­ket är re­kord.

Det ti­di­ga­re låg på 15 Nhl-för­stärk­ning­ar, vil­ket var 2012 i Glo­ben då ett svenskt stjärn­lag – med spe­la­re som Hen­rik Zet­ter­berg, Nick­las Bäck­ström, Erik Karls­son och Hed­man – skul­le fixa Vm-guld.

Det slu­ta­de med fi­asko ef­ter för­lust re­dan i kvarts­fi­nal mot Tjec­ki­en.

Sam­ma vi­sa för två år se­dan då 13 Nhl-spe­la­re för­stärk­te Tre Kro­nor, men det ock­så slu­ta­de med en kvarts­final­för­lust. Den här gång­en då?

– Vi har ab­so­lut ett jät­te­bra lag på papp­ret, men det gäl­ler att vi in­te slår oss för brös­tet och ba­ra kol­lar på lagupp­ställ­ning­en – ut­an att vi gör det vi ska gö­ra. Vi har höga krav på oss själ­va och sa­ker att job­ba på, sä­ger Hed­man.

DET SOM TA­LAR för Sve­ri­ge den här gång­en jäm­fört med 2012 är att näs­tan al­la spe­la­re var sam­la­de re­dan i för­ra vec­kan och spe­la­de gen­rep­stur­ne­ring­en i Stock­holm och Tjec­ki­en.

– Ja, det tror jag ab­so­lut. Nu är det Alex (Ed­ler) och Wil­li­am (Nylander) som kom­mer in li­te se­na­re, men de har vi­sat un­der sä­song­en hur pass bra de är. Just för oss som var där så var det vik­tigt att få en re­jäl ge­nom­kö­ra­re med tre mat­cher.

SÅ VAR DET in­te 2012 då de all­ra fles­ta kom di­rekt till VM. Re­sul­ta­ten för­ra vec­kan var in­te ly­san­de med en vinst och två för­lus­ter, bland an­nat hems­ka 4–8 mot Tjec­ki­en.

– Vi släpp­te in all­de­les för många mål, fram­för allt mot Tjec­ki­en, men det blev bätt­re i sista mat­chen (2–3 mot Fin­land). Vi av­slu­ta­de på en hyf­sat bra ni­vå, men vi mås­te ta det fle­ra steg till, sä­ger Hed­man.

In­te minst är det vik­tigt för NHL­spe­lar­na att an­pas­sa sig till den sto­ra isy­tan.

– Man mås­te ha li­te and­ra rikt­mär­ken i isen än vad man är van vid. Men man ska kun­na an­pas­sa sig, man är ju upp­vux­en på stor is.

Pre­miä­ren mot Ryss­land blir en mått­stock på hur långt det här Vm­byg­get kom­mit.

Dess­utom är det vik­tigt med ett bra re­sul­tat då ba­ra grupp­seg­ra­ren – till­sam­mans med hem­ma­na­tio­nen Tyskland – är ga­ran­te­ra­de att få stan­na i Köln he­la VM ut.

Re­kord­många Nhl-spe­la­re finns med och det svens­ka Vm-la­get stämp­las som nå­got av ett Dream Team. Men fak­tum är att mäng­den Nhl-spe­la­re och fram­gång­ar in­te går hand i hand. – Vi får se till att bry­ta den tren­den, sä­ger back­stjär­nan Victor Hed­man.

RYSS­LAND ÄR SOM van­ligt en av tur­ne­ringsfa­vo­ri­ter­na och leds av for­wards­stjär­nan Ni­ki­ta Kut­je­rov, lag­kam­rat med Hed­man i Tam­pa Bay, som ös­te in 40 mål och 85 po­äng och blev fem­ma i NHL:S po­äng­li­ga.

– Han är oer­hört gif­tig i an­fall­s­zon och har ett fan­tas­tiskt bra skott. Han har det där lil­la ex­tra som en su­per­stjär­na har. Vi kom­mer att ha fullt upp med ho­nom. Men vi ska vin­na till vil­ket pris som helst, och det var en bra för­smak vi fick på Ho­vet, sä­ger Hed­man om 4–3-se­gern i för­ra vec­kan.

”Det gäl­ler att vi in­te slår oss för brös­tet och ba­ra kol­lar på lagupp­ställ­ning­en – ut­an att vi gör det vi ska gö­ra”

VICTOR HED­MAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.