Roc­kers: 2017 är räd­dat

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

Back­stage har släppt bok­ning­ar­na för Rock the house 2017. På lis­tan finns ”de he­tas­te ban­den i Sve­ri­ge”, en­ligt boka­ren.

I kon­trast till de sto­ra sce­ner­na som väx­er upp och blom­mar ut med sto­ra ar­tis­ten över spe­ci­fi­ka som­mar­kväl­lar finns Back­stage. På rock­ba­ren i Var­berg spe­las li­ve­mu­sik två kväl­lar i vec­kan, året runt, även när det reg­nar från si­dan och da­gen är kort.

– Rock­mu­si­ken i Sve­ri­ge mår all­de­les per­fekt. Vi ser ju mu­si­ker var­je vec­ka, i bå­de unga och äld­re åld­rar som spe­lar. De har ro­ligt och le­ver för sin mu­sik. Det är jät­te­kul att se, sä­ger An­ders Johansson, kal­lad Andy Flash, som dri­ver Back­stage.

EN GÅNG I må­na­den slår Back­stage på den stör­re trum­man och kör ”Rock the house”. Då är de in­ne på natt­klub­ben Oscar i stäl­let, med en stör­re scen och stör­re publik­ka­pa­ci­tet. Nu är sche­mat för Rock the house 2017 fär­digt.

– Det är fan­tas­tiskt bra li­ve­band, al­li­hop. Bå­de äld­re och nya band. Och li­te lo­ka­la för­må­gor och and­ra som har gjort suc­cé på back­stage när de har age­rat för­band, sä­ger An­ders Johansson.

Någ­ra som stic­ker ut, tyc­ker du?

– Art na­tion och Eclip­se är de he­tas­te ban­den vi har i Sve­ri­ge. Det mär­ker man bå­de på ef­ter­frå­gan och var de ham­nar run­tom­kring i Eu­ro­pa. De kom­mer ba­ra växa, de två, tror jag. Eu­ro­pe kom­mer läg­ga av nå­gon gång och då mås­te det kom­ma nå­got un­der­i­från. Det är all­tid ro­ligt att va­ra med i bör­jan på re­san.

Vil­ka tror du säl­jer slut först?

– Electric boys är ett stort namn. De drar en väl­digt bred publik, allt från 18 – 65. Men det gör vis­ser­li­gen de fles­ta and­ra med. Bona­fi­de är par­ty­rock så det får man in­te mis­sa hel­ler.

Vil­ket band kom­mer publi­ken bli mest för­vå­na­de över?

– Har man in­te sett Eclip­se kom­mer man nog bli fan­tas­tiskt över­ras­kad. De är ett fan­tas­tiskt bra li­ve­band.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.