Rå men trist dansk hämndak­tion

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHNSON

Ka­ris­ma­tis­ke Dar Sa­lim, i Sve­ri­ge mest känd för sin med­ver­kan i 30 av­snitt av den dans­ka tv-kri­min Dic­te,

do­mi­ne­rar varen­da scen i Fe­nar Ah­mads våld­sam­ma de­but­lång­film Dark­land, som i ori­gi­nal he­ter Un­der­ver­den.

Fil­men in­leds högin­ten­sivt i Pus­her-stil med en bil­krasch och ett miss­lyc­kat bank­rån. För att där­ef­ter bli en märk­lig och aning­en sö­van­de mix av De­ath Wish (om nå­gon nu minns den Char­les Bron­son-fil­men från 1974), Rocky och, fak­tiskt, The Dark Knight.

Sa­lim spe­lar den fram­gångs­ri­ke hjärt­ki­rur­gen Zaid som bor i en flott lä­gen­het till­sam­mans med sin hust­ru Sti­ne, som är höggra­vid. Allt är top­pen, men mitt i ma­ten ring­er det på dör­ren. Zaids lil­le­bror Ya­sin be­rät­tar att han är rökt om han in­te kan hos­ta upp 100 papp snabbt som ögat. Men så myc­ket peng­ar tän­ker Zaid in­te att ge ho­nom, ut­an sä­ger Ge dig av!

NÅG­RA DA­GAR SE­NA­RE hit­tas Ya­sin ihjäl­sla­gen. När Zaid, som drab­bats av sam­vetskval mo­dell gi­gan­tis­ka, för­står att po­li­sen in­te tän­ker läg­ga nå­gon stör­re mö­da på att lö­sa mor­det på en ung kri­mi­nell mus­limsk kil­le är det dags för en pri­vat hämndak­tion. Hjärt­ki­rur­gen kon­fron­te­rar, ef­ter li­te trä­ning, Kö­pen­hamns und­re värld, i sta­dens all­ra ruf­fi­gas­te stads­de­lar.

Om Dar Sa­lim kan man sä­ga att han tål väl­digt myc­ket stryk, i syn­ner­het un­der

ACTION

DARK­LAND Re­gi: Fe­nar Ah­mad, Dan­mark, 2017 (112 min)

slut­faj­ten, som snud­dar vid pa­ro­di.

Ut­ö­ver slags­mål, skott­loss­ning och en ilsk Sa­lim, är det in­te så värst myc­ket mer till hand­ling i fil­men. Med re­sul­tat att Dark­land, som är näs­tan två tim­mar lång, verk­li­gen känns som den är näs­tan två tim­mar lång, i be­ty­del­sen fil­men tar ald­rig slut.

Jo, i en tid då el­va­å­ring­ar i Sve­ri­ge blir in­släpp­ta på barn­för­bjud­na filmer vill jag var­na för att någ­ra sce­ner i Dark­land är säll­synt råa.

Bild: SCANBOX

VÅLDSAM DE­BUT. Hjärt­ki­rur­gen Zaid (Dar Sa­lim) kon­fron­te­rar Kö­pen­hamns und­re värld se­dan hans kri­mi­nel­le bror dö­dats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.