An­ge­lä­get om bru­tal skogs­sköv­ling

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - HANNES DÜKLER

Det har kal­lats det störs­ta mil­jö­brot­tet i vår tid – sköv­ling­en av Bor­ne­os 130 mil­jo­ner år gam­la regn­sko­gar. Se­dan slu­tet av sjut­ti­o­ta­let har 90 pro­cent av det som en gång var hem åt ett fyr­ti­o­tal ur­sprungs­folk för­svun­nit. Sköv­ling­en har sam­ti­digt ska­pat monst­ru­ö­sa ri­ke­do­mar på hund­ra­tals mil­jar­der dol­lar hos kor­rup­ta po­li­ti­ker.

I DEN­NA UPPFÖLJARE till do­ku­men­tä­rer­na Tong Ta­na och Tong Ta­na – det för­lo­ra­de pa­ra­di­set skild­rar Erik Pau­ser och Dy­lan Williams vad som hän­de ef­ter det att den schwei­zis­ke mil­jö­ak­ti­vis­ten Bru­no Man­ser år 2000 för­svann spår­löst i Bor­ne­os djung­ler.

DO­KU­MEN­TÄR

MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN Mu­tang Urud, hö­ran­de till pe­nan­fol­ket och nu bo­en­des i ka­na­den­sisk ex­il, föl­jer Pau­ser och Williams un­der fem år den­ne ti­di­ga­re vän till Man­ser till­sam­mans med en grupp ak­ti­vis­ter i Lon­don och Ba­sel och för­sö­ker av­slö­ja vart mil­jar­der­na har ta­git vägen. Sam­ti­digt ho­tas Bor­ne­os ur­sprungs­be­folk­ning på nytt ge­nom byg­gan­det av tolv enor­ma kraft­verks­dam­mar.

Fil­men ut­veck­las till en världs­om­spän­nan­de – och gans­ka spän­nan­de – jakt på

THE BORNEO CASE Re­gi: Erik Pau­ser, Dy­lan Williams, Sve­ri­ge, 2016 (79 min)

san­ning­en där in­te ba­ra gi­rig­het och glo­bal peng­a­tvätt in­går ut­an även döds­hot och för­mo­da­de mord. Att det dess­utom finns för­bin­del­ser till sju av Sveriges störs­ta ban­ker – des­sa in­ve­ste­rar än i dag mil­jar­der i bo­lag med kopp­ling­ar till den il­le­ga­la sköv­ling­en – gör in­te det he­la mind­re an­ge­lä­get.

Bild: AMP FILM

GIGANTISKT MILJÖBROTT. Do­ku­men­tär­fil­mar­na Erik Pau­ser och Dy­lan Williams har följt sköv­ling­en av Bor­ne­os regn­sko­gar i Ma­lay­sia och pe­kar på kopp­ling­ar till svens­ka stor­ban­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.