SPANING

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHNSON no­je@gp.se

He­le­na Berg­ström fil­mar med Tomas von Bröms­sen, bi­o­gra­fis­ka filmer tycks va­ra vå­rens trend och eng­els­ka film­tit­lar kan bli fa­ta­la på svens­ka.

Film­ti­tel: Vil­ken jäv­la cir­kus

He­le­na Berg­ström, som väl­te bil­jett­kas­sor­na med den ång­est­lad­da­de ko­me­din En un­der­bar jäv­la jul, gör en ny film kal­lad Vil­ken jäv­la cir­kus. Där­med har Berg­ström lyc­kats med konst­styc­ket att få med or­det jäv­la i två film­tit­lar på ra­ken. Nya fil­men, som spe­las in i Ul­ri­ce­hamn, är en­ligt ett press­ut­skick från Film i väst, en his­nan­de kär­leks­hi­sto­ria. Johan Wi­der­berg, Mol­ly Nut­ley och Tomas von Bröms­sen är tre kän­da namn i rollis­tan. Jo, det­ta kan sä­kert bli jäv­la bra.

Ökar: Bi­o­gra­fi­fil­mer

På bio i år har jag re­dan sett fem bi­o­gra­fi­fil­mer, allt­så spel­fil­mer om män­ni­skor som finns/ fun­nits på rik­tigt. Fil­mer­na är i tur och ord­ning Tom of Fin­land (om den fins­ke konst­nä­ren Tou­ko Laak­so­nen), Jac­kie (om Jac­kie Ken­ne­dy), The foun­der (om Mc­do­nalds-bluff­gub­ben Ray Kroc), Min­nen av min mam­ma (om jour­na­lis­ten Mas­si­mo Gra­mel­li­ni) och Jac­ques – ha­vets ut­fors­ka­re (om Jac­ques Cous­teau). Där­med har jag fått min bi­o­graf­filmdos för ett bra tag fram­ö­ver, men det­ta kom­mer na­tur­ligt­vis att fort­sät­ta. Den här ty­pen av filmer bru­kar in­te va­ra någ­ra vinst­ma­ski­ner, men publik­po­ten­ti­al finns hos Borg/mcen­roe som har pre­miär i sep­tem­ber.

Småkul: Oö­ver­satt

Ame­ri­kans­ka ac­tionrul­lar får nu­me­ra ald­rig svens­ka tit­lar, från film­bo­lags­håll me­nar man att tit­lar­na lå­ter häf­ti­ga­re på eng­els­ka än på svens­ka. Lyc­kat blir det grep­pet in­te all­tid, om man så att sä­ga lä­ser nam­nen på fil­mer­na på svens­ka än­då. Tre småkul ex­em­pel är Dway­ne John­son­fil­men Fas­ter (i mor­gon skall vi häl­sa på fas­ter), Sto­len (kan nå­gon flyt­ta på sto­len?) och Ta­ken (vi mås­te nog bör­ja fun­de­ra på att fixa ta­ken). Och så har vi för­stås den hyf­sat färs­ka ac­tionko­me­din Spy.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.