Tuf­fa­re reg­ler för bly i lek­sa­ker

Hallands Nyheter - - Konsument -

KEMI: Eu­ro­pe­is­ka rå­det har skärpt reg­ler­na för hur myc­ket bly som får fin­nas i lek­sa­ker.

– Vi mins­kar bland an­nat ris­ken för att barn får in­lär­nings­svå­rig­he­ter, sä­ger An­na Nylander, ut­re­da­re på Ke­mi­ka­li­e­in­spek­tio­nen i ett press­med­de­lan­de.

De skärp­ta reg­ler­na bör­jar gäl­la i EU den 28 ok­to­ber 2018 och in­ne­bär bland an­nat att gräns­vär­det för bly i torrt lek­saks­ma­te­ri­al ska sän­kas från da­gens 13,5 mil­li­gram per ki­lo till 2 mil­li­gram per ki­lo. Det finns två gräns­vär­den till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.