Så cam­par du längs väst­kus­ten

Hallands Nyheter - - Konsument -

PRISJÄMFÖRELSE: Snart är det dags att se­mester­bo på hjul. Vi har kol­lat pri­ser­na un­der hög­sä­song på 20 an­lägg­ning­ar för hus­vagn och hus­bil. Och nu skärps hy­res­av­ta­len.

På som­rar­na drar se­mester­fi­rar­na ut i fält. Där häg­rar trång­bodd­het i va­ri­e­ran­de grad.

Cam­pus är la­tin och be­ty­der just fält, och det var i USA cam­ping­en

ut­veck­la­des. Den bygg­de på gam­la in­di­an- och ny­byggartra­di­tio­ner och det förs­ta cam­ping­läg­ret öpp­na­des 1861 i Con­necticut. Rö­rel­sen spreds via scou­ter och kyr­kor­na.

Cam­ping­en kom till Sve­ri­ge 1921, då tält­ning och tältut­hyr­ning fanns med i Svens­ka tu­rist­för­e­ning­ens pro­gram. På 1950-ta­let bi­drog den ökande bi­lis­men till hög­re kom­fort med hus­vag­nar. I vår tid väx­er mark­na­den ex­plo­sions­ar­tat med hus­bi­lar, sto­ra som bus­sar. Fast tält­plat­ser finns kvar på cam­ping­ar­na, of­tast till läg­re pris än and­ra cam­ping­tom­ter.

FÖR HUS­BI­LAR FINNS många se­pa­ra­ta ställ­plat­ser, of­ta i ham­nar. Men i vår ta­bell hål­ler vi oss till de tra­di­tio­nel­la an­lägg­ning­ar­na: cam­ping­plat­ser geo­gra­fiskt nä­ra varand­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.