KÅLLE TAR ÖVER. Sjö­ne­vads Gäs­tis stod ut­an ar­ren­da­tor för­ra året. Men nu har Kålle Gun­nars­son ta­git över re­stau­rang­de­len.

VÅRD­VAL PLUS: PRI­VA­TA AF­FEC­TA LÄM­NAR FAL­KEN­BERG

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - TOBIAS SVENS­SON tobias.svens­son@hn.se

Ef­ter ba­ra drygt ett år läg­ger Af­fec­ta Psy­ki­a­tri ner sin mottagning i Fal­ken­berg. En­ligt bo­la­gets vd be­ror det in­te på brist på pa­ti­en­ter, ut­an på Re­gi­on Hal­lands age­ran­de.

Den pri­va­ta psy­ki­a­trimot­tag­ning­en Af­fec­ta har fun­nits i Halm­stad se­dan 2008. 2014 skrev fö­re­ta­get av­tal med Re­gi­on Hal­land om att in­gå i det som kall­las Vård­val Plus, vil­ket in­ne­bär att pa­ti­en­ter­na be­ta­lar sam­ma av­gift som hos de psy­ki­a­trimot­tag­ning­ar som be­drivs i re­gi­o­nens egen re­gi.

Vå­ren 2016 öpp­na­de de även upp en mottagning i Fal­ken­berg, en­ligt bo­la­gets vd och chefsö­ver­läka­re Lars Hägg­ström på grund av att många av de pa­ti­en­ter som kom till mot­tag­ning­en i Halm­stad bod­de i Fal­ken­berg med om­nejd. Men nu är det slut med den sa­ken, från och med den 1 maj är Fal­ken­bergs­mot­tag­ning­en stängd.

– Det var ing­et ro­ligt be­slut att ta. Men vi ha­de ing­et an­nat val, sä­ger Lars Hägg­ström.

EN­LIGT HO­NOM HAR till­ström­ning­en av pa­ti­en­ter va­rit hög. Drygt 1 500 per­so­ner har be­sökt mot­tag­ning­en un­der det dry­ga år den ha­de öp­pet. Skä­len till ned­lägg­ning­en är helt and­ra.

Dels har det att gö­ra med en otyd­lig­het från Re­gi­on Hal­lands si­da an­gå­en­de vil­ka pa­ti­ent­grup­per som ska in­gå i psy­ki­a­tri­de­len av vård­va­let. I dags­lä­get om­fat­tas en­dast di­a­gno­ser­na ad­hd, add, de­pres­sion och bi­po­lär sjuk­dom. Det dis­ku­te­ras om även ång­est­sjuk­do­mar ska in­klu­de­ras, men det po­li­tis­ka be­slu­tet har dra­git ut på ti­den.

– Det är svårt för oss att in­te ve­ta hur många te­ra­peu­ter vi ska an­stäl­la och hur sto­ra lo­ka­ler vi ska ha. I Fal­ken­berg skaf­fa­de vi stör­re som var an­pas­sa­de ef­ter nya pa­ti­ent­grup­per, sä­ger Lars Hägg­ström.

FAST HUVUDSKÄLET TILL att mot­tag­ning­en läggs ner är en­ligt ho­nom att re­gi­o­nen krä­ver att de pri­va­ta vård­mot­tag­ning­ar som in­går i Vård­val Plus skaf­far sam­ma jour­nalsy­stem som Re­gi­on Hal­lands eg­na verk­sam­he­ter an­vän­der.

– Det blir helt en­kelt för dyrt för oss att kö­pa in det till två mot­tag­ning­ar. Där­för väl­jer vi att kon­cen­tre­ra oss till Halm­stad, sä­ger Lars Hägg­ström.

HAN VILL IN­TE sä­ga hur myc­ket det skul­le kos­ta, men upp­ger att det rör sig om sto­ra sum­mor.

– Vi mås­te stå för he­la kost­na­den själv, me­dan den of­fent­li­ga vår­den be­kos­tar det med skatte­me­del. Då blir det svårt att kon­ku­re­ra på li­ka vill­kor, sä­ger Lars Hägg­ström. Vad hän­der med era pa­ti­en­ter nu?

– Många pa­ti­en­ter har valt att föl­ja med till Halm­stad. Det går ju gans­ka snabbt att ta sig dit från Fal­ken­berg, men för de som bor i in­lan­det blir det svå­ra­re, sä­ger Lars Hägg­ström.

En­ligt de tjäns­te­män och po­li­ti­ker in­om Re­gi­on Hal­land som HN ta­lat med har man in­fört kra­vet på ge­men­samt jour­nalsy­stem för att stär­ka pa­ti­ent­sä­ker­he­ten. Det ska bli lät­ta­re att få pa­ti­en­ter­nas he­la sjuk­doms­hi­sto­rik, vil­ket bland an­nat mot­ver­kar ris­ken för över­ut­skriv­ning av me­di­ci­ner.

– Från bör­jan trod­de vi in­te att vi kun­de stäl­la det kra­vet på de pri­va­ta ut­fö­rar­na. Men vi har kol­lat upp det ju­ri­diskt, sä­ger Li­se­lot­te Bensköld Ols­son (S), vice ord­fö­ran­de i re­gi­on­sty­rel­sens häl­so- och sjuk­vårds­ut­skott.

ATT AF­FEC­TA SJÄL­VA mås­te stå för kost­na­den är inga kons­tig­he­ter, en­ligt Ha­leh Lindqvist, häl­so- och sjuk­vårds­ut­veck­lings­di­rek­tör på Re­gi­on Hal­land.

– De verk­sam­he­ter som be­drivs i re­gi­o­nens re­gi mås­te ock­så stå för si­na system­kost­na­der in­om den eg­na bud­ge­ten, sä­ger hon.

Dess­utom har Af­fec­ta fått dis­pens. Trots att de po­li­tis­ka be­slu­ten sä­ger att jour­nalsy­ste­met ska in­fö­ras se­nast un­der 2017 be­hö­ver Af­fec­ta in­te gö­ra det för­rän som­ma­ren 2019.

– De har fått hygg­ligt lång tid på sig, sä­ger re­gi­on­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mats Eriks­son (M).

Han tilläg­ger att han tyc­ker det är synd att mot­tag­ning­en i Fal­ken­berg läg­ger ner.

– Tack va­re att Af­fec­ta har vår­den bli­vit till­gäng­li­ga­re. Det ha­de va­rit trev­li­ga­re om de kun­de va­ra kvar.

Bild: MÅR­TEN SAMUELSON

BLIR KRÖGARE. Tobias Torstens­son och Kålle Gun­nars­son ser fram emot att skö­ta re­stau­rang­en i Sjö­ne­vad. På sikt pla­ne­ras nya eve­ne­mang där.

Bild: OLA FOLKESSON

STÄNGT. Från och med den 1 maj går det in­te läng­re att be­sö­ka Af­fec­ta Psy­ki­a­tri i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.