Mu­si­kal. Gil­lar du sång och dans? I höst finns en ny mu­si­kal­ut­bild­ning på Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MA­LIN EIREFELT 0721-91 12 67 ma­lin.eirefelt@hn.se

”Det finns lik­vär­di­ga mu­si­kal­ut­bild­ning­ar i and­ra de­lar av lan­det, men de fles­ta lig­ger långt bort och har of­ta väl­digt dy­ra ter­mins­av­gif­ter. Ele­ver­na vin­ner myc­ket på att gå ett år här, på folk­hög­sko­la, i stäl­let för att be­ta­la dyrt och flyt­ta långt, för att få en ut­bild­ning av sam­ma kva­li­tet”

OT­TI­LIA BERG­STRÖM dans­lä­ra­re och ko­re­o­graf

Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la ska få en mu­si­kal­lin­je. – Det är in­om mu­si­kal många av job­ben finns nu, sä­ger Lena Ce­der­wall Bro­berg, konst­när­lig le­da­re för ut­bild­ning­en.

Dans­lin­jen på Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la har fun­nits i 20 år och star­ta­des av Lena Ce­der­wall Bro­berg som är konst­när­lig le­da­re för ut­bild­ning­en. Till­sam­mans med dans­lä­ra­ren och ko­re­o­gra­fen Ot­ti­lia Berg­ström, och skå­de­spe­la­ren och te­a­ter­lära­ren Mar­ja Si­po­la Cuss, star­tar hon i höst en mu­si­kal­ut­bild­ning på folk­hög­sko­lan.

– Vi har fått möj­lig­het att dri­va en mu­si­kal­lin­je pa­ral­lellt. Dans­lin­jen kom­mer fin­nas kvar som in­nan, sä­ger Lena Ce­der­wall Bro­berg.

UN­DER SKOLÅRET SOM har gått har mu­si­kal­ar­be­tet prö­vats. En sång­lä­ra­re, Alexander Orest, och Mar­ja Si­po­la Cuss, som ar­be­tar med röst- och and­nings­tek­nik och sce­nisk ge­stalt­ning, har an­ställts på del­tid och tre ele­ver som un­der för­ra läså­ret gick dans­lin­jen, och vi­sa­de in­tres­se för mu­si­kal, har un­der det på­gåen­de läså­ret fått mu­si­kal­un­der­vis­ning – ett pi­lot­pro­jekt som föll väl ut.

– Mar­ja och Alexander har ut­veck­lat elevernas rös­ter jät­te­myc­ket, de har gjort un­der­verk, sä­ger Lena Ce­der­wall Bro­berg.

22 maj hålls au­di­tion för Löf­ta­da­lens mu­si­kal­lin­je för förs­ta gång­en.

– Vi kan ta emot 30 ele­ver till hös­ten, sä­ger Lena Ce­der­wall Bro­berg.

LÄ­RAR­NA HOP­PAS ATT den nya ut­bild­ning­en in­ne­bär att ele­ver från när­om­rå­den in­te ska be­hö­va sö­ka sig till stor­stä­der­na för att få den mu­si­kal­ut­bild­ning de är in­tres­se­ra­de av.

– Det finns lik­vär­di­ga ut­bild­ning­ar i and­ra de­lar av lan­det, men de fles­ta lig­ger långt bort och har of­ta väl­digt dy­ra ter­mins­av­gif­ter. Ele­ver­na vin­ner myc­ket på att gå ett år här, på folk­hög­sko­la, i stäl­let för att be­ta­la dyrt och flyt­ta långt, för att få en ut­bild­ning av sam­ma kva­li­tet, sä­ger Ot­ti­lia Berg­ström. Vil­ken ni­vå be­hö­ver man lig­ga på, för att kun­na sö­ka?

– Man be­hö­ver ha dan­sat och sjung­it li­te in­nan. Men vi är främst in­tres­se­ra­de av folk som vill ut­veck­las, sä­ger Lena Ce­der­wall Bro­berg som po­äng­te­rar att ener­gi, vil­ja och mod är det vik­ti­gas­te.

– Man be­hö­ver in­te mas­sor av spe­ci­al­kun­ska­per. Dem kan vi ge, sä­ger hon.

Hur ser då ar­bets­mark­na­den ut för des­sa bli­van­de mu­si­kalar­tis­ter? Go­da, tyc­ker Lena Ce­der­wall Bro­berg.

– Det är in­om mu­si­kal många av job­ben finns nu. Det lig­ger i ti­den. Det finns ett stort in­tres­se bå­de bland unga stu­den­ter och i Sve­ri­ge i stort, sä­ger hon.

Bil­den av att det är en svår, näs­tan omöj­lig, bransch där många slåss om få jobb hål­ler hon in­te med om.

– Ut­an att lå­ta allt för krass be­ror det på hur bra jobb man gör. Det hand­lar all­tid om ens egen dags­form – man får in­te lå­ta bäst fö­re da­tu­met på sig själv gå ut. Men jag har ald­rig va­rit ut­an jobb, nå­gon gång.

HON SER LIK­NAN­DE ten­den­ser hos si­na gam­la ele­ver.

– Jag tror att man själv kan gö­ra sig bå­de jobb och kar­riär. Men man får ab­so­lut in­te ba­ra fast­na i Sve­ri­ge om man vill job­ba på hel­tid på scen, sä­ger Lena Ce­der­wall Bro­berg som själv ut­bil­da­de sig vid Royal Ac­a­de­my of Dan­ce i Lon­don.

Ja, de fö­re­går med gott ex­em­pel, lä­rar­na. Ot­ti­lia Berg­ström ut­bil­da­de sig vid Iwan­son In­ter­na­tio­nal School of Con­tem­po­ra­ry Dan­ce i Mün­chen och Mar­ja Si­po­la Cuss vid Éco­le In­ter­na­tio­na­le de Théât­re Jac­ques Le­coq i Paris.

– Minst 70-80 pro­cent av vå­ra dan­se­le­ver blir an­tag­na till pro­fes­sio­nel­la dans­ut­bild­ning­ar ef­ter att ha gått här, men de sö­ker i he­la Eu­ro­pa. Där finns bå­de mängd och hög kva­li­tet, när det kom­mer till bå­de ut­bild­ning och jobb. Dans- och mu­si­kal­värl­den är in­te så stor. Det gäl­ler att bred­da sitt kon­takt­nät, sä­ger Lena Ce­der­wall Bro­berg.

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

FÖR SCENARTISTER. Lä­rar­na Lena Ce­der­wall Bro­berg, Ot­ti­lia Berg­ström och Mar­ja Si­po­la Cuss star­tar en ny mu­si­kal­ut­bild­ning på Löf­ta­da­lens folk­hög­sko­la. I bak­grun­den syns ele­ver­na Re­bec­ca Lennarts­son, Ce­sar Car­re­ra, och Re­bec­ca Ber­ne­fjell som läm­nar Var­berg för Ba­let­ta­ka­de­mi­en och Dan­scen­ter i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.