Får kri­tik. Fle­ra Fff-sup­port­rar vill att trä­na­ren Has­se Eklund av­går.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ”Det är nå­gon form av mo­dern häx­jakt” HÅ­KAN NILS­SON sport­chef FFF PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Näst sist i Su­pe­ret­tan. Nu vill sup­port­rar se Has­se Eklunds av­gång. – Vi är väl­digt oroliga, sä­ger Lars Englund.

Fal­ken­bergs FF har spe­lat 22 ra­ka täv­lings­mat­cher i se­ri­e­sam­man­hang ut­an en en­da vinst. 17 mat­cher i All­svens­kan i fjol och nu fem kam­per i Su­pe­ret­tan.

Många sup­port­rar har fått nog. De vill se en för­änd­ring.

EN AV DEM är Lars Englund, med­lem bå­de i FFF och i de­ras sup­por­ter­för­e­ning Yel­low White and Pri­de.

– Först och främst är jag tack­sam för allt Has­se (Eklund) gjort. Men fot­boll är en färskva­ra och det är en väl­digt låg vinst­pro­cent, det kan man in­te blun­da för, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Jag tror att en för­änd­ring näs­tan är ett mås­te för att änd­ra på det här. På nå­got sätt tror jag in­te att han (Eklund) or­kar vän­da på det.

Lars Englund är in­te en­sam om de här åsik­ter­na. På Fa­ce­book har han star­tat en un­der­sök­ning: ”Ny hu­vud­trä­na­re i FFF öns­kas” och i skri­van­de stund har 83 per­so­ner skri­vit un­der med sin namn­teck­ning på si­dan.

– Det är gjort som en en­kät-un­der­sök­ning, vad tyc­ker folk som föl­jer FFF? Och det finns ett miss­nö­je. Vi vill dra igång en sak­lig och kon­struk­tiv di­a­log, sä­ger han.

UNDERSKRIFTERNA SKA sup­port­rar­na läm­na över till sty­rel­sen i Fal­ken­bergs FF.

Re­dan i hös­tas ha­de någ­ra fans ett mö­te med sty­rel­sen där de väd­ra­de si­na åsik­ter.

– Vi var skep­tis­ka till att be­hål­la Has­se med tanke på sät­tet la­get upp­träd­de på, det var ju bland an­nat någ­ra ten­nissiff­ror. Vi tyck­te att en nystart var det bäs­ta, me­nar Lars Englund.

Mag­nus Karls­son är ord­fö­ran­de i Yel­low White and Pri­de. Han vill helst hål­la sig ne­u­tral i trä­nar­frå­gan men har så klart åsik­ter:

– Vi som sup­por­ter­för­e­ning tyc­ker ingen­ting egent­li­gen. Men vi vill att klub­ben ska age­ra. Om det är att Has­se ska gå el­ler nå­got an­nat kan jag in­te sä­ga, men FFF mås­te gö­ra nå­got, sä­ger han.

UPPROPET PÅ NÄ­TET har in­te gått FFF:S sport­chef, Hå­kan Nils­son, för­bi. Han upp­skat­tar in­te sup­port­rar­nas till­tag.

– Ut­i­från vad jag tyc­ker så är det ovär­digt. Det är nå­gon form av mo­dern häx­jakt och för mig är det in­te värt någon­ting. Det här för­stör ba­ra för för­e­ning­en, sä­ger han.

Hå­kan Nils­son vill hell­re att de miss­nöj­da an­häng­ar­na till FFF ska ut­tryc­ka sig på an­nat sätt. – Säg det öga mot öga i stäl­let. Han med­ger att in­led­ning­en, där FFF just nu par­ke­rar på ned­flytt­nings­plats, på­ver­kar samt­li­ga in­blan­da­de. Men för­tro­en­det för Has­se Eklund är in­takt.

– Ing­en av oss är nöjd med tre po­äng på fem mat­cher och vi job­bar sten­hårt för att vän­da det här, in­klu­si­ve Has­se.

– Vi är i oer­hört stort be­hov av en vinst. Det skul­le ge en men­tal kick åt rätt håll, sä­ger Hå­kan Nils­son.

När­mast vän­tar bor­t­a­match mot Ge­f­le. Och det var fak­tiskt bor­ta mot det ex-all­svens­ka la­get som FFF tog sin se­nas­te vinst, 2–1 i om­gång 13 den 9 ju­li för­ra året.

– Väl­jer de att kö­ra vi­da­re med Has­se och om de vän­der på sku­tan så är ing­en gla­da­re än jag. Och på mat­cher­na stöt­tar jag la­get oav­sett vem som är trä­na­re, sä­ger Lars Englund.

Bild: JÖR­GEN JARNBERGER

HAR FÅTT NOG. Sup­port­rar­na är in­te nöjd med star­ten i Su­pe­ret­tan och med­lem­men Lars Englund har star­tat en un­der­sök­ning på Fa­ce­book med nam­net: ”Ny hu­vud­trä­na­re i FFF öns­kas”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.