Åt­ta sam­man­län­ka­de psy­ken

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I den förs­ta sä­song­en av sci­ence fic­tions­e­ri­en ”Sen­se8” blev åt­ta per­so­ner i oli­ka de­lar av värl­den plöts­ligt sam­man­län­ka­de men­talt och känslo­mäs­sigt. De kun­de kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra via te­le­pa­ti och de­la kun­skap och för­må­gor. Sam­ti­digt tving­a­des de slåss för sin över­lev­nad. I den nya sä­song­en ris­ke­rar de åter si­na liv när de av­slö­jar led­trå­dar till en kon­spi­ra­tion. Grup­pen väx­er sig star­ka­re när de in­ser vil­ken makt de har till­sam­mans.

NETFLIX

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.