Mar­cus An­ner­vi är för­vän­tans­full in­för Stc­cpre­miä­ren: ”Det är det vas­sas­te man kan kö­ra”.

BILSPORT: MEN DET GICK TRÖGT I KVA­LET

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Anders Flink 010-471 52 44 ∙ anders.flink@hn.se

Han gör en­tré som en mäs­ta­re; vann ju Clio Cup-klas­sen i fjol. Men det in­ne­bär in­te att An­ner­vi blå­ser upp sig.

– Man kan in­te va­ra värs­ta kung­en di­rekt. Jag vill va­ra med, se och lä­ra, sä­ger 20-åring­en från Fal­ken­bergs MK.

Så där la­gom öd­mjukt, men hel­ler in­te främ­man­de för att ut­ma­na mer ru­ti­ne­ra­de ra­cingrä­var.

De förs­ta tes­ter­na på Ring Knut­storp un­der för­ra hel­gen gav en fem­ton­de och en fem­te­plats för Mar­cus.

– Det finns all­tid sa­ker att för­bätt­ra. Det lyc­ka­des vi med mel­lan förs­ta och and­ra testet och se­dan har det va­rit yt­ter­li­ga­re fin­lir un­der vec­kan, sä­ger Mar­cus, någ­ra da­gar fö­re Stcc-pre­miä­ren på Ring Knut­storp.

– Vi har trim­mat hju­lupp­häng­ning­en, hit­ta­de ett li­tet glapp där, av­slö­ja­de han då.

Men när kva­let av­gjor­des un­der fre­da­gen, då fick An­ner­vi in­te till det. Han no­te­ra­des för 16:e tid och det blir ock­så hans start­po­si­tion i de tre ra­cen på lör­da­gen.

– Vi vet in­te rik­tigt vad felet var, så det lär bli li­te kvälls­ar­be­te för tek­ni­ker­na, sa Mar­cus.

HAN NOTERADE TOLFTE tid vid de två trä­nings­pas­sen, men så kom reg­net...

– Vi har in­te kört vid regn ti­di­ga­re i år, er­kän­ner Mar­cus. Och ef­ter trä­ning­ar­na kän­des det helt okej. Fast det sägs ju att du är en ”regn­man”?

– Visst, jag bru­kar tri­vas i regn men har lyc­kats bra i torrt vä­der ock­så, på­pe­kar Mar­cus. Och jag har va­rit fram­gångs­rik på Ring Knut­storp ti­di­ga­re. En gans­ka tek­niskt krä­van­de ba­na, där man sam­ti­digt måste vå­ga.

Det kan bli klu­ri­ga­re vid snab­ba vä­der­väx­ling­ar­na.

– Det är of­tast gans­ka het­sigt över ra­di­on i så­da­na lä­gen, det gäl­ler att ta rätt tak­tiskt be­slut på kort tid. Men of­tast är det de­pån som har sista or­det, be­rät­tar Mar­cus.

Han är ing­en duvunge bakom rat­ten, men nu hand­lar det om STCC. – Det här är det vas­sas­te man kan kö­ra in­om svensk ra­cing, kon­sta­te­rar Mar­cus An­ner­vi.

”I år tän­ker jag gå från att va­ra den evi­ge två­an till att bli den stän­di­ga et­tan”

RO­BERT DAHLGREN

VÄDERRAPPORTERNA TA­LAR DOCK om strå­lan­de sol och uppe­mot tju­go gra­der i hel­gen.

– Jag har väl ett par ess i rock­är­men som jag får ploc­ka fram till ra­cen och bju­da på rock´n roll, på jakt ef­ter sin förs­ta Stcc-tri­umf skrat­tar Mar­cus.

Ring Knut­storp är en väl­känd ba­na för ho­nom, det var där han ut­bil­da­de sig till täv­lings­tek­ni­ker. Fast nu är det and­ra som skö­ter så­dant i Rent A Wreck Ra­cing­tea­met.

– Två in­gen­jö­rer, två däc­kan­sva­ri­ga och fy­ra me­ka­ni­ker. Och så jag, be­rät­tar Mar­cus. Din egen in­sats i skru­van­det?

– Jag får väl se till att skru­va upp mig själv på rätt sätt in­för

täv­ling­en. Så får de and­ra se till att Hon­dan är i topp­skick.

DET VAR EN smu­la trögt i port­gång­en, men nu kan årets STCC stå­ta med drygt tju­go fö­ra­re.

Fjol­å­ret var ing­en höj­da­re. I pre­miär­lop­pet i Sköv­de kom tio bi­lar till start, sju gick i mål. Det var ing­en un­der­hål­lan­de ra­cing.

Stcc-or­ga­ni­sa­tio­nen var tvung­et att age­ra. Det blev ett nytt reg­le­men­te, med en hel del ny­he­ter. Nu är STCC en Tcr-se­rie (Tou­ring Car Ra­cing).

– Det ser ut att bli rik­tigt ro­ligt och jag tror att det kan bli än­nu bätt­re till näs­ta år. STCC har hit­tat det rät­ta kon­cep­tet, tyc­ker Mar­cus An­ner­vi.

Fjol­års­mäs­ta­ren Ric­kard Gö­rans­son finns in­te med för att för­sva­ra sin Stcc-ti­tel. Det tunga fa­vo­rit­ska­pet får nu bä­ras av Ro­bert Dahlgren, som va­rit tvåa vid fy­ra ti­di­ga­re till­fäl­len.

– I år tän­ker jag gå från att va­ra den evi­ge två­an till att bli den stän­di­ga et­tan, sä­ger Dahlgren.

Och Dahlgren häng­de med bra i kva­let, men fick åter­i­gen nöja sig med en för­hat­lig andra­plats. Po­le po­si­tion togs av Fred­rik Ek­blom.

KLAR FÖR RACE. 20-åri­ge Mar­cus An­ner­vi gör si­na de­but­ra­ce i STCC på Ring Knut­storp. Tre race ska av­ver­kas un­der lör­da­gen och Mar­cus start­po­si­tion 16 ef­ter kva­let.

Bild: OLA FOLKESSON

MAR­CUS OCH HANS HONDA. Drygt tju­go bi­lar är med i årets STCC. Ett re­jält lyft jäm­fört med fjol­å­ret.

Bild: OLA FOLKESSON

VASST MOTSTÅND. Mar­cus An­ner­vi sä­ger sig vil­ja ”se och lä­ra” un­der sin de­but­sä­song i STCC.

Bild: OLA FOLKESSON

ROOKIE I STCC. Ef­ter vins­ten i fjol­å­rets Clio Cup ska Mar­cus An­ner­vi nu tes­ta sitt kun­nan­de i Sve­ri­ges vas­sas­te ra­cing­klass.

Ild: OLA FOLKESSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.