Ve­ge­ta­risk skol­mat om­tvis­tad

PS-ELE­VER: ”NER MED DEN VE­GE­TA­RIS­KA MA­TEN I VAR­BERG!”

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - HARALD ANDERSSON harald.andersson@hn.se

De hel­ve­ge­ta­ris­ka da­gar­na i kom­mu­nens skol­kök rör upp käns­lor. Bland bå­de po­li­ti­ker och ele­ver går me­ning­ar­na isär. SD fö­re­slår att man ska ta bort de kött­fria da­gar­na helt och hål­let.

Från års­skif­tet ser­ve­rar kom­mu­nens sko­lor två hel­ve­ge­ta­ris­ka mål mat i vec­kan, en­ligt be­slut från barn- och ut­bild­nings­nämn­den. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na tyc­ker det bor­de änd­ras. De fö­re­slår nu i en mo­tion till kom­mun­full­mäk­ti­ge att man ska ta bort de ve­ge­ta­ris­ka da­gar­na helt.

– En­ligt kom­mu­nen ser­ve­ras fär­re por­tio­ner un­der de hel­ve­ge­ta­ris­ka da­gar­na. Att man nu har två ve­ge­ta­ris­ka da­gar i stäl­let för en hand­lar om re­na be­spa­ring­ar, in­te om hän­syn till mil­jön, me­nar Ol­le Häll­näs (SD).

I för­sla­get ut­tryc­ker ock­så Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na att man vill öka Sve­ri­ges själv­för­sörj­ning ge­nom att fo­ku­se­ra på svensk­pro­du­ce­rad mat i stäl­let för eko­lo­gisk.

Kristi­an Hel­ges­son, till­för­ord­nad av­del­nings­chef för kost och städ, an­sva­rar bland an­nat för att skol­ma­ten i kom­mu­nen föl­jer reg­ler om nä­rings­in­ne­håll. Han me­nar att ele­ver­na släng­er mer mat un­der de ic­ke­ve­ge­ta­ris­ka da­gar­na ef­tersom de tar för sig mer än de äter upp.

Un­der de ve­ge­ta­ris­ka da­gar­na släng­er ele­ver­na mind­re, men tar ock­så för sig aning­en mind­re mat.

– Det be­ror på att skol­kö­ken tes­tar nya ve­ge­ta­ris­ka rät­ter och än­nu in­te vet vad ele­ver tyc­ker om dem. Men vi ar­be­tar ak­tivt med matråd på näs­tan al­la sko­lor där ele­ver­na får del­ta i ut­form­ning­en av mat­sed­lar­na, sä­ger han.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vill ta bort de hel­ve­ge­ta­ris­ka da­gar­na i sko­lan. – Det är vik­tigt att bar­nen äter or­dent­ligt och då fun­ge­rar det up­pen­bar­li­gen in­te med ba­ra ve­ge­ta­riskt, sä­ger Ol­le Häll­näs, vice ord­fö­ran­de för SD Var­berg.

HARALD LAGERSTEDT (C), ord­fö­ran­de för ser­vice­nämn­den, har ifrå­ga­satt barn- och ut­bild­nings­nämn­dens mat­be­spa­ring­ar. Han tyc­ker sam­ti­digt att det är bra att skolung­do­mar får lä­ra sig äta en va­ri­e­rad kost, och att över­gång­en till mer ve­ge­ta­risk mat av oli­ka an-

led­ning­ar tar tid. Ef­ter skol­kö­kens tes­ter ska an­ta­let rät­ter mins­kas till dem ele­ver­na tyc­ker mest om.

– Kött och kyck­ling som ser­ve­ras är svensk­pro­du­ce­rat och det är vik­tigt att po­äng­te­ra, tilläg­ger han.

”Jag tyc­ker vi ska va­ra gla­da som får gra­tis skol­mat” JO­HAN­NA TA­RE­MARK ord­fö­ran­de elev­råds­sty­rel­sen

ÅSIK­TER­NA OM DEN ve­ge­ta­ris­ka ma­ten går isär bland ele­ver­na på Pe­der Skri­vares skola. En elev har ska­pat Fa­ce­book­grup­pen ”Ner med den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten i Var­berg” som har drygt 600 med­lem­mar. ”Vi är tröt­ta på att gå ut­svult­na var­je tis­dag och tors­dag. Det­ta måste få ett slut” skri­ver en elev i grup­pen.

And­ra tyc­ker att den ve­ge­ta­ris­ka ma­ten är bra. En av dem är Jo­han­na Ta­re­mark, elev­råds­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Ti­di­ga­re viss­te in­te så många ele­ver att man kan läm­na in för­slag på maträt­ter till skol­kö­ket, men ny­li­gen har sko­lan för­tyd­li­gat det. Än­då är det väl­digt få ele­ver som en­ga­ge­rar sig i matrå­det. Jag tyc­ker vi ska va­ra gla­da som får gra­tis skol­mat till skill­nad från i många and­ra län­der, sä­ger hon.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas mo­tion kom­mer att be­hand­las av kom­mun­full­mäk­ti­ge.

FALAFEL. Åsik­ter­na är de­la­de an­gå­en­de den ve­ge­ta­ris­ka skol­ma­ten.

Bild: HARALD ANDERSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.