Hal­landänds­ka häst­kraf­ter

Hallands Nyheter - - Ledare -

Vik­ti­ga frå­gor för Hal­land är na­tur­ligt­vis jobb och bo­stä­der, häl­sa, väl­be­fin­nan­de, nä­rings­liv, kun­na bo och ver­ka där man vill, mö­tet mel­lan stad och land – kust och skog… Ju mer jag fun­de­rar över de ut­ma­ning­ar som allt det­ta in­ne­bär så kom­mer jag fram till – Häs­ten! Häs­ten och nä­ring­ar­na kring den är idag ett allt vik­ti­ga­re nav som myc­ket av ett län av Hal­lands ka­li­ber kret­sar kring.

HÄSTAR, UTBRISTER DEN skep­tis­ke. Hästar!? Det är väl en­bart en fri­tids­sys­sel­sätt­ning för snob­bar och unga tje­jer… Hästtje­jer be­skrivs of­ta som kom­man­de från väl­be­ställ­da fa­mil­jer, va­ran­de li­te pim­pi­net­ta och som står och luk­tar på häs­tens mu­le, flä­tar ma­nen, lä­ser Min Häst...

Ut­an att ha någ­ra ve­ten­skap­li­ga be­lägg gis­sar jag att tolvå­ri­ga stalltje­jer of­ta är be­tyd­ligt star­ka­re bå­de men­talt och fy­siskt än jämn­å­ri­ga mo­tor- el­ler fot­boll­skil­lar, dess­utom star­ka­re än vux­na kar­lar. Oav­sett om des­sa hål­ler på med löp­ning el­ler nå­gon flå­sig bollsport. Ja, det­ta har va­rit mi­na för­do­mar och my­ter­na kring hästar och häst­fol­ket är många och fel­ak­ti­ga.

Häst­fö­re­ta­gar­na har ett sam­hälls­er­bju­dan­de som he­ter du­ga. Runt kär­le­ken till hästar sam­las cir­ka 60 000 hallän­ning­ar. Mer än en halv mil­jon ri­der re­gel­bun­det i Sve­ri­ge, i al­la åld­rar, oli­ka bak­grund och po­si­tion i sam­häl­let. I den­na mil­jö sko­las fram­förallt unga tje­jer, men ock­så allt fler kil­lar, i an­svars­käns­la, sun­da vär­de­ring­ar och re­spekt för djur, det gör dem till ef­ter­trak­ta­de ledare se­na­re i li­vet. Många ung­do­mar får sin förs­ta ar­bets­livs­er­fa­ren­het i stal­let. Häst­spor­ten är den näst störs­ta ung­doms­spor­ten, en folk­rö­rel­se. Nä­ring­en sys­sel­sät­ter 30 000 per­so­ner i Sve­ri­ge och om­sät­ter 48 mil­jar­der.

My­ten om hästtje­jen är idag san­ning­en om häst­män­ni­skor.

DET FINNS UN­GE­FÄR 14 600 hästar i Hal­land och det om­sätts cir­ka 580 mil­jo­ner kro­nor runt des­sa – i Hal­land. Av det­ta är en­bart fo­der och strö till häs­tar­na, cir­ka 146 mil­jo­ner kro­nor. Res­ten om­sätts i kring­nä­ring­ar i vårt län. År 2012 fanns cir­ka 500 hal­länds­ka fö­re­tag som var be­ro­en­de av hästar i sin verk­sam­het och des­sa blir fler. Se­dan får vi in­te glöm­ma att hästar, pre­cis som kor, hål­ler det hal­länds­ka land­ska­pet öp­pet.

Häst­nä­ring­en är kort sagt en fram­tids­bransch. My­ten om hästtje­jen är idag san­ning­en om häst­män­ni­skor. Ökat häst­in­tres­se ut­veck­lar verk­sam­he­ter in­om en mängd oli­ka om­rå­den, in­te minst in­om be­söksnä­ring­en och in­om vård och om­sorg, re­ha­bi­li­te­ring och ha­bi­li­te­ring – i Hal­land. Men här mär­ker jag of­ta att häst­fö­re­ta­ga­re in­te får sam­ma för­ut­sätt­ning­ar som and­ra. Ex­em­pel­vis är häst­spor­ten Sve­ri­ges näst störs­ta id­rott och ger män­ni­skor för­bätt­rad häl­sa, livs­kva­li­tet, fy­siskt och psy­kiskt väl­be­fin­nan­de, men in­ne­fat­tas in­te i frisk­vårds­för­må­nen. Du får till ex­em­pel sim­ma, gå på gym, få mas­sage, lagspor­ta och dan­sa, men in­te ri­da… Själv­klart är ridsports-ak­ti­vi­te­ter frisk­vård som ger fler bätt­re häl­sa och ger fler jobb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.