Ta in­te för gi­vet att Ste­na är väck

Var­berg val­de rätt. Det vet fas­tig­hetsjät­ten Ste­na.

Hallands Nyheter - - Ledare - MARIA HALDESTEN

LEDARE 5/5. Var­berg har lyc­kats där Gö­te­borg år ef­ter år har miss­lyc­kats – att pri­o­ri­te­ra stads­ut­veck­ling fram­för fär­je­lin­je. Pre­cis hur smart det va­let är för­stås fas­tig­hets­ä­ga­ren Ste­na oer­hört väl med­ve­ten om.

JO, DU LÄSTE rätt. För ge­me­ne man i Var­berg är det kanske in­te all­mängods att Ste­na är en stör­re fas­tig­hets­ä­ga­re. Och som så­dan mer fram­gångs­rik än and­ra de­lar av den sto­ra Ste­na-sfä­ren. Men, som en krö­ni­kör i GP på­pe­ka­de i fre­dags, är fas­tig­hets­de­len ”en stor och myc­ket vik­tig mot­vikt till den mer sva­ji­ga re­de­ri- och ol­je­pro­spek­te­rings­mark­na­den.”

Ste­na fas­tig­he­ter bru­kar, även av dess vd, li­te skämt­samt be­skri­vas li­te som ”kon­cer­nens bank”.

Så vem vet, kanske Ste­na ”bank” ham­nar i ham­nen istäl­let för dess fär­ja? Ste­na för­val­tar, för­vär­var och byg­ger lä­gen­he­ter li­te varstans – även i nor­ra Hal­land. Och man tar en syn­ner­li­gen tar ak­tiv del i om­vand­ling av gam­la in­du­stri­om­rå­den - gi­vet­vis för att man ser lön­sam­he­ten i ett ökat bo­stads­byg­gan­de.

Hål­lit hårt i si­na su­per­cen­tra­la fär­je­lä­gen i Gö­te­borg har Ste­na dock gjort, kanske för att pas­sa­gerar­tra­fi­ken till Dan­mark an­nars skul­le da­la. Och Gö­te­borg som ar­ren­de­rar ut mar­ken har, trots att sa­ken är en enormt stor tvis­te­frå­ga, lå­tit ter­mi­na­len lig­ga istäl­let för att fram­tvinga flytt i syf­te att byg­ga bo­stä­der. Det­ta ef­tersom tu­rist­tra­fi­ken är på­tag­lig och drar folk till stan. Det­sam­ma kan in­te rik­tigt sä­gas i Var­bergs­fal­let. Tu­ran­de Var­berg/grenå är ing­en stor grej.

NU KANSKE STE­NA-FÄR­JAN ham­nar i Halm­stad – be­ro­en­de på hur för­hand­ling­ar­na går och vad Halm­stad är be­red­da att ”bju­da till”. Var­bergs hamn kan i sin tur se över and­ra af­färs­möj­lig­he­ter. Av re­ak­tio­ner­na att dö­ma ser det in­te sär­de­les mörkt ut.

Att Var­berg gjort ett på al­la sätt vet­tigt val i att sät­ta Väs­ter­port fram­för fär­jan är dock gi­vet.

Var­berg har lyc­kats där Gö­te­borg år ef­ter år har miss­lyc­kats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.