Nej tack till en­kelsi­di­ga cy­kel­ba­nor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

cy­kel­ba­nan som nu pla­ne­ras ut­med Väst­ra Vall­ga­tan.

VAR­BERG. En­kelsi­di­ga cy­kel­ba­nor upp­le­ver jag som di­rekt far­li­ga ef­tersom de ska­par fler ovana vinklar att be­va­ka för al­la tra­fi­kan­ter då cy­klis­ter i ena färd­rikt­ning­en kom­mer fa­ran­de på ”fel si­da” (se Öst­ra vall­ga­tan). Det för­säm­rar även fram­kom­lig­he­ten för cy­klis­ter som tving­as till onö­di­ga stopp då de ska ”kor­sa” ga­tan som de nyss kört ut­med. Det se­na­re är up­pen­bart tra­fik­re­gel­de­mo­ra­li­se­ran­de då många väl­jer att kö­ra på ga­tan ef­tersom de kanske en­dast ska fär­das någ­ra kvar­ter ut­med ga­tan för att se­dan vi­ka av åt hö­ger. I värs­ta fall tar de även till gång­ba­nan.

Man ta­lar he­la ti­den från an­sva­rigt håll om att mins­ka bil­tra­fi­ken och gyn­na cy­kelåk­ning­en. Ta då kon­se­kven­ser­na i det trånga stads­ut­rym­met, mins­ka bil­vägs­de­len till för­mån för dub­belsi­di­ga cy­kel­ba­nor al­ter­na­tivt sänk has­tig­hets­be­gräns­ning­en till 30km/tim el­ler läg­re. Då be­hövs ing­et om­kör­nings­ut­rym­me för bi­lis­ter som trots mö­te ska tryc­ka sig för­bi cy­klis­ter i stan. In­te hel­ler någ­ra dy­ra cy­kel­ba­ne­ar­range­mang. Plats finns, man pla­ne­rar ju tom en ra­batt mitt i ga­tan. Er­fa­ren fot­gäng­a­re,

cy­klist och bi­list

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.