Fle­ra fö­re­tag sat­sar på so­len

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ENERGI. Tes­la-che­fen Elon Musk upp­ger att bo­la­get re­dan bör­jat ta be­ställ­ning­ar på tak­pa­ne­ler med in­bygg­da sol­cel­ler. Det var i ok­to­ber som Tes­la vi­sa­de upp tak­pa­ne­ler­na.

Ener­gijät­ten Vat­ten­fall stod ny­li­gen un­der någ­ra da­gar på Var­bergs torg och in­for­me­ra­de om sol­pa­ne­ler och möj­lig­he­ter­na med des­sa. Var­je hus­tak och hus­håll kan sät­ta upp sol­pa­ne­ler och där­med få små­ska­lig fos­sil­fri för­ny­bar egen ener­gi­pro­duk­tion och kon­sum­tion. Un­der som­mar­må­na­der­na kan upp till 80 pro­centav ener­gi­pro­duk­tio­nen le­ve­re­ras till vårt ge­men­sam­ma el­nät in­for­me­ra­des det.

Var­berg har re­la­tivt ny­li­gen sat­sat på en so­le­ner­gi­park lig­gan­des i Tvåå­ker. Po­si­tivt, och nu hop­pas jag att Var­bergs Energi som se­dan länge en­dast le­ve­re­rat för­ny­bar energi från en­dast vind och vat­ten ock­så kan le­ve­re­ra so­le­ner­gi till si­na kun­der. Fram­förallt hop­pas jag på fram­gång för små­ska­lig egen­pro­duk­tion från sol­pa­ne­ler.

Och me­nar att mer stat­li­ga bi­drag bör verk­stäl­las.

Mi­kael

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.