Fak­ta:

Skär­fläc­ka

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Skär­fläc­ka (Recur­vi­rost­ra avo­set­ta) är en va­dar­få­gel. Den är un­ge­fär 43 cen­ti­me­ter lång med ett ving­spann på 77-80 cen­ti­me­ter. Den långa upp­åt­böj­da näb­ben är ka­rak­tä­ris­tisk. * Skär­fläc­kan häc­kar i Eu­ro­pa och i sto­ra de­lar av Afri­ka och Asi­en. I Sve­ri­ge häc­kar de i stort sett ba­ra i Skå­ne, Ble­kinge, Hal­land och på Got­land. De är flytt­fåg­lar och an­län­der till Sve­ri­ge i mars. De häc­kar i ko­lo­ni­er i kärr, på strandäng­ar och gär­na på små öar och hol­mar, i öpp­na kust­par­ti­er. * Nam­net nämns av Lin­né 9 ju­ni 1741 un­der sin Ölands­re­sa när han be­sö­ker Ölands söd­ra ud­de. Skär- är ett di­a­lek­talt ord från Öland vil­ket kan be­ty­da ”ren, vit” el­ler skär i be­ty­del­sen hol­me/li­ten ö, som den häc­kar vid. Ef­ter­le­den -fläc­ka kom­mer ifrån fläck. Nam­net be­ty­der allt­så ”den fläc­ki­ga få­geln som le­ver på små öar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.