”Mis­stan­kar­na har stärkts vid bå­da fal­len”

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

”Ingen­ting kvar­står av själ­va för­un­der­sök­ning­en”

GINGER JO­HANS­SON

För­un­der­sök­ning­en av­slu­tad i fal­let om den miss­tänk­te våld­täkts­man­nen.

Den 47-åri­ge man­nen har sut­tit häk­tad se­dan ja­nu­a­ri miss­tänkt för våld­täkt och rån på Get­terön. Och i slu­tet av mars häk­ta­des han för än­nu en våld­täkt och rån, den här gång­en i Ved­di­ge.

Ti­den för att väc­ka åtal har för­längts med två vec­kor i ta­get.

– Ingen­ting kvar­står av själ­va för­un­der­sök­ning­en. Men jag vill in­te ut­ta­la mig mer än så in­nan jag väc­ker åtal, sä­ger åkla­ga­re Ginger Jo­hans­son.

– Men jag kan väl sä­ga att mis­stan­kar­na har stärkts vid bå­da fal­len un­der ut­red­ning­ens gång.

MATERIALET ÄR NU över­läm­nat till ad­vo­kat Tomas Ek­brand som i sin tur be­hö­ver tid till att grans­ka det. Han har be­gärt två vec­kor vil­ket in­ne­bär att åtals­ti­den är fram­flyt­tad till den 17 maj.

Då kom­mer högst tro­ligt åtal väc­kas, om in­te ad­vo­ka­ten be­gär yt­ter­li­ga­re nå­gon kom­plet­te­ring i ut­red­ning­en.

En­ligt Af­ton­bla­det kan det rö­ra sig om en av Sve­ri­ges värs­ta våld­täkts­män. För cir­ka 30 år se­dan ska man­nen ha över­fal­lit fler kvin­nor i Stock­holm.

– Vi har ock­så kon­trol­le­rat om det stäm­mer och det finns någ­ra do­mar. Men det är ing­et som än så länge på­ver­kar de nu­va­ran­de ut­red­ning­ar­na, sä­ger Ginger Jo­hans­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.