Ad­vo­ka­ten pi­stol­ho­ta­des vid sitt hem

LIVSHOTANDE: ”PISTOLEN RIKTAD EN HALVMETER FRÅN MITT HU­VUD” Lars Bran­del skul­le åka till job­bet. Då fick han en pi­stol riktad mot hu­vu­det. – Jag kol­lar in i lop­pet och ser att det är ett ma­ga­sin i kol­ven, sä­ger han

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Pär Lindqvist 010-471 54 39 ∙ par.lindqvist@hn.se

Det var den 23 feb­ru­a­ri som Lars Bran­del skul­le läm­na sitt hem med bil på Nä­set ut­an­för Fal­ken­berg. Då upp­täc­ker han två maske­ra­de män stå­en­des ut­med en mur. Plöts­ligt ru­sar en av män­nen ut på vägen och hö­jer en pi­stol mot ho­nom.

LARS BRAN­DEL KÖR sak­ta vi­da­re och har pi­stol­man­nen ut­med bi­len.

– Han står in­vid si­do­fönst­ret med pistolen riktad en halvmeter från mitt hu­vud. Jag kol­lar in i lop­pet och ser att det är ett ma­ga­sin i kol­ven, sä­ger han.

– Då tän­ker jag att nu kör jag mig från si­tu­a­tio­nen. Den är akut och jag upp­le­ver den som livshotande. Men var du in­te rädd att han skul­le skju­ta?

– Jo, jag lu­ta­de mig mot pas­sa­ge­rar­sä­tet för att mins­ka träf­fy­tan.

FRAM­FÖR HO­NOM HAR den and­ra gär­nings­man­nen dykt upp och bloc­ke­rar vägen.

– Jag kör­de på ho­nom, han hop­pa­de åt si­dan men träf­fa­des av bi­lens hög­ra si­da. Och just i det ögon­blic­ket, när det smäl­ler till, är jag osä­ker på om jag blir be­skju­ten el­ler om jag träf­far ho­nom, sä­ger Lars Bran­del.

Han lyc­kas kö­ra från plat­sen och ring­er ome­del­bart till po­li­sen. Där­ef­ter ring­er han sin dot­ter som be­fin­ner sig en­sam hem­ma i hu­set.

– Kanske att jag gjor­de fel, jag bor­de ringt hen­ne först då jag in­te låst yt­ter­dör­ren, fun­de­rar Lars Bran­del.

Men det snab­ba sam­ta­let till po­li­sen ger ef­fekt. De två män­nen läm­nar till­sam­mans med en tred­je man Fal­ken­berg i riktning mot Halm­stad. Där mö­ter en po­lis­pa­trull den miss­tänk­ta bi­len vid nor­ra av­far­ten mot Halm­stad. De vän­der om och stan­nar den vid om­rå­det Kär­le­ken.

I BI­LEN FINNER po­li­sen de tre män­nen, varav en har sårska­dor på ned­re de­len av be­net och en svul­len an­kel/vad. Dess­utom åter­finns en av rå­nar­lu­vor­na i bak­sä­tet. En av män­nens te­le­fo­ner vi­sar sök­ning­ar av Lars Bran­del och hans bo­stads­a­dress samt ar­bets­plats.

Även GPS:EN vi­sar att te­le­fo­nen be­fun­nit sig i sam­ma kvar­ter som mål­sä­ga­ren bor. Det fram­går ock­så att te­le­fo­nen kopp­lat upp och po­si­tio­ne­rat sig mot en te­le­mast som är pla­ce­rad i Hjorts­berg.

Rå­nar­lu­van, som po­li­sen hit­ta­de i fram­sä­tet på bi­len har dna-un­der­sökts på NFC i Lin­kö­ping. Ut­lå­tan­det är tyd­ligt: ”re­sul­ta­ten ta­lar ex­tremt starkt för att hu­vud­de­len av dna:t kom­mer från en av män­nen.

LARS BRAN­DEL VER­KAR trots pi­stol­ho­tet näst in­till obe­rörd av hän­del­sen.

– Jag är väl ska­dad av det job­bet jag hål­ler på med. Jag har in­te bli­vit på­ver­kad av det alls. Det är väl mer and­ra ef­fek­ter, det är ju fler än jag i fa­mil­jen. Vi har sett över vårt sä­ker­hets­skydd, sä­ger han.

Lars Bran­del var på väg till rät­ten den mor­go­nen och fort­sat­te dit di­rekt ef­ter över­fal­let.

– Ja, va fan, det gjor­de jag. Vi ha­de en två da­gars lång för­hand­ling, sä­ger han.

HAN BE­RÄT­TAR ATT han fö­re­trätt en av de miss­tänk­ta gär­nings­män­nen för två år se­dan.

– Det var ett stort nar­ko­ti­ka­mål där han var åta­lad. Men han blev frikänd på al­la punk­ter. Jag minns att han vi­sa­de ett sär­skilt in­tres­se för min kloc­ka. Så det var nog ett av må­len. Per­son­li­gen tror jag att de skul­le gö­ra en kort­va­rig kid­napp­ning och pres­sa oss på peng­ar. Men det är ren spe­ku­la­tion från min si­da, sä­ger han.

De tre män­nen, samt­li­ga i 20års­ål­dern och hem­ma­hö­ran­de i Halm­stad, för­ne­kar i för­hör brot­tet. De åta­las nu i Var­bergs tings­rätt för för­sök till grovt rån. Tings­rät­ten be­dö­mer brot­tet som grovt då gär­nings­män­nen vi­sat ”syn­ner­li­gen rå­het”.

De är ock­så åta­la­de för ringa nar­ko­ti­kabrott vid oli­ka till­fäl­len.

Bild: MADELEINE SANDIN/ARKIV

MÅLSÄGANDE.LARS Bran­del blev ho­tad ut­an­för sitt hem av tre per­so­ner. Tro­ligt­vis var de ute ef­ter peng­ar.

Bild: PO­LI­SEN

BEVIS. I den här rå­nar­lu­van hit­ta­des dna från en av gär­nings­män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.