Oro­lig må­nad för Roy ef­ter hun­d­at­tac­ken

Hallands Nyheter - - Falkenberg - Maria.hjulstrom@hn.se

En må­nad ef­ter at­tac­ken har hun­den Mal­te läkt och bli­vit li­te mind­re rädd. – I för­ra vec­kan var förs­ta gång­en som hun­den gick ut själv­mant, be­rät­tar äga­ren Roy Forslind.

Det var un­der en pro­me­nad i Skogs­torp den 9 april som Roy Forslind och hun­den Mal­te blev at­tac­ke­ra­de av en lös hund. Roy blev själv bi­ten då han för­sök­te få bort vad han be­skri­ver som ”en kamp­hund” från Mal­te som ska­ka­des upp och ner i luf­ten.

MAL­TE FICK OPERERAS och Roy fick upp­sö­ka akut­vård för bet­ten på hän­der­na.

Roy be­rät­tar att Mal­te bli­vit oro­lig se­dan hän­del­sen och att han va­rit tvung­en att lyf­ta ut hun­den då det var dags för pro­me­nad.

– Han har le­gat och tryckt bakom sof­fan, sä­ger Roy Forslind.

Det har dock bli­vit bätt­re på den må­nad som gått och Roy be­rät­tar att Mal­te nu bör­jat vi­sa att han vill gå ut, så som han all­tid gjor­de in­nan at­tac­ken.

ROY SÄ­GER ATT han har be­grän­sats i sitt ar­be­te ef­ter si­na ska­dor.

– Jag har in­te kun­nat job­ba med det jag skul­le egent­li­gen. Jag har fått va­ra in­ne och job­ba, sä­ger Roy och be­rät­tar att det är olyck­ligt då hans föns­ter­puts­fir­ma har hög­sä­song just nu.

AT­TAC­KEN ANMÄLDES OCH po­li­sen i Fal­ken­berg har nu skic­kat ären­det vi­da­re till po­li­sens rättsen­het, den en­het som vid be­hov ut­fär­dar fö­re­läg­gan­den och för­bud ef­ter den här ty­pen av hän­del­ser. I fö­re­läg­gan­det kan po­li­sen ex­em­pel­vis krä­va att hun­den bär munkorg.

Har hund och äga­re ing­et fö­re­läg­gan­de se­dan ti­di­ga­re så blir det dock ing­en brotts­ut­red­ning i tra­di­tio­nell me­ning.

– Det är ing­et brott mot la­gen om till­syn över hun­dar och kat­ter för­ens man får ett fö­re­läg­gan­de. Men skul­le det hän­da igen så kan man gö­ra sig skyl­dig till ett brott, be­rät­tar Jo­han Sun­din, ut­re­da­re på po­li­sen i Fal­ken­berg.

Kost­na­den för de ska­dor som en hund even­tu­ellt or­sa­kar kan dock hundä­ga­ren krä­vas på re­dan förs­ta gång­en en så­dan hän­del­se sker, me­nar Jo­han Sun­din.

MARIA HJULSTRÖM

Bild: OLA FOLKESSON

DRABBADE. At­tac­ken har fått kon­se­kven­ser för bå­de Roy Forslind och hun­den Mal­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.