Poliser vill ha fler poliser – och hög­re lön

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Bris­tan­de per­so­nal­re­sur­ser och för­änd­ring­ar i or­ga­ni­sa­tio­nen är de främs­ta an­led­ning­ar­na till att få brott kla­ras upp, en­ligt en un­der­sök­ning som Po­lis­för­bun­det gjort bland si­na med­lem­mar.

– Jag tror att vi än­då ska sä­ga att svensk po­lis är jäk­ligt bra, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man (S).

He­la 39 pro­cent av de till­frå­ga­de anger brist på per­so­nal­re­sur­ser i ut­red­nings- verk­sam­he­ten som or­sak till att upp­klar­ning­en av brott går åt fel håll. 23 pro­cent anger or­ga­ni­sa­tions­för­änd­ring­ar och 13 pro­cent anger bris­tan­de per­so­nal­re­sur­ser i in­gri­pan­de­verk­sam­he­ten.

Po­lis­för­bun­det pe­kar på att många poliser slu­tar i för­tid. För­ra året slu­ta­de 460 poliser i för­tid och till och med mars i år är den siff­ran 130. Un­der 2016 läm­na­de 200 poliser un­der 40 år yr­ket.

– Den här ut­veck­ling­en, med tan­ke på det be­hov som finns av en kom­pe­tent po­lis, har vi in­te råd med. Men en tuff arbetsmiljö i kom­bi­na­tion med för lå­ga lö­ner har lett till po­liskå­ren har drä­ne­rats på kom­pe­tent per­so­nal, sä­ger Po­lis­för­bun­dets kom­mu­ni­ka­tions­chef Em­ma Nils­son un­der ett se­mi­na­ri­um ar­ran­ge­rat av fack­för­bun­det.

In­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man (S) tar Po­lis­för­bun­dets slut­sa­ter med en ny­pa salt. Han sä­ger un­der se­mi­na­ri­et att han vill att fler ska ”vå­ga ta­la om hur bra svensk po­lis är”:

– Det kan väl in­te va­ra helt för­vå­nan­de att när du frå­gar po­lis­fac­kets med­lem­mar så sä­ger de att de vill ha fler poliser och hög­re lön. Men re­ge­ring­en har ju satt upp må­let om 10 000 fler poliser de när­mas­te åren, så det är klart att jag de­lar den bil­den.

Un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des med hjälp av företaget Novus opi­ni­on och är ba­se­rad på 2 419 web­bin­ter­vju­er. (TT)

FO­TO: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

Po­lis­för­bun­dets ord­fö­ran­de Le­na Nitz och in­ri­kesmi­nis­ter Anders Yge­man (S) häl­sa­de på varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.