Jobb och ter­ror i valspurt

I mor­gon väl­jer Frank­ri­ke sin näs­ta pre­si­dent – i fo­kus står eko­no­min och sä­ker­he­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Peng­ar och jobb har su­git åt sig ut­rym­me vid si­dan av ter­ror och in­vand­ring när kam­pen om den frans­ka pre­si­dent­pos­ten går mot mål. Och eu­ro­frå­gan har fått nytt liv.

Nu är det ba­ra tim­mar kvar till dess att de bå­da kan­di­da­ter­na måste ha le­ve­re­rat al­la si­na bäs­ta ar­gu­ment in­för sön­da­gens val – vid mid­natt i dag ska kam­pan­jer­na en­ligt lag blå­sas av.

Un­der de två vec­kor som gått se­dan förs­ta om­gång­en i pre­si­dent­va­let har eko­no­mis­ka frå­gor i vid be­mär­kel­se samt många frans­mäns miss­nö­je med hög ar­bets­lös­het och svå­rig­he­ter att kla­ra hus­hållse­ko­no­min ta­git mer plats i de­bat­ten – trots att ett nytt terror­dåd in­träf­fa­de ba­ra ett par da­gar fö­re va­let.

Eko­no­mi är ock­så ett om­rå­de där skill­na­der­na är sto­ra mel­lan na­tio­na­lis­tis­ka och in­vand­rings­fi­ent­li­ga Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen och mit­ten/väns­ter­li­be­ra­le Em­ma­nu­el Macron, som re­pre­sen­te­rar det ba­ra ett år gam­la par­ti­et En mar­che.

Ca­ri­na Gun­nar­son, Frank­ri­ke­ex­pert och do­cent i stats­kun­skap vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, lyf­ter fram lan­dets va­ra el­ler in­te va­ra i eu­ro­sam­ar­be­tet och EU, fri­han­del och tul­lar, glo­ba­li­se­ring samt ar­bets­lös­het och ar­bets­rätt som ex­em­pel på om­rå­den där de­ras politik skil­jer sig kraf­tigt åt.

Ma­ri­ne Le Pen har an­kla­gat Em­ma­nu­el Macron för att se Frank­ri­ke som en mark­nad där ”allt är till sa­lu”.

– Många oro­ar sig för att de ska för­lo­ra job­bet, sä­ger Gun­nar­son.

Gun­nar­son fram­hål­ler att det finns en miss­tro bland många väl­ja­re vad gäl­ler Em­ma­nu­el Macrons för­slag om en mer flex­i­bel ar­bets­mark­nad och för­hand­ling­ar om vill­kor för an­ställ­da på fö­re­tagsni­vå i stäl­let för he­la bran­scher.

Sam­ti­digt finns en stor skep­sis mot Ma­ri­ne Le Pens för­slag att läm­na eu­ro­sam­ar­be­tet. Det är ett för­slag som hon mo­di­fi­e­rat den se­nas­te vec­kan i sam­band med att hon in­lett en al­li­ans med en av de ut­slag­na kan­di­da­ter­na i förs­ta om­gång­en. Eu­ron och en åter­in­förd franc skul­le fin­nas pa­ral­lellt, sä­ger Le Pen nu.

– Jag tyc­ker att hon har svä­vat på må­let där om hur det skul­le fun­ge­ra, sä­ger Gun­nar­son.

Det har an­nars, att dö­ma av en un­der­sök­ning gjord av opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Ip­sos ef­ter förs­ta om­gång­en den 23 april, va­rit en val­rö­rel­se där ing­en frå­ga rik­tigt do­mi- ne­r­at, åt­minsto­ne in­te när den ge­nom­snitt­li­ge väl­ja­ren be­stämt sig för vem som ska få rös­ten. Då angav väl­jar­na köp­kraft, in­vand­ring, ar­bets­lös­het och ter­ro­rism som un­ge­fär li­ka vik­ti­ga.

I den av­slu­tan­de tv-de­bat­ten såg pro­gram­le­dar­na när­mast ut att ta vil­ja ta skydd när Macron och Le Pen rök ihop om jobb som flyt­tar ut­om­lands, om EU, en im­po­pu­lär ar­bets­mark­nads­lag och ar­be­ta­re från and­ra Eu-län­der som på­stås ta frans­män­nens jobb.

Den frans­ka ar­bets­lös­he­ten lig­ger runt 10 pro­cent, till­väx­ten är skral och miss­mo­det stort om eko­no­min i många de­lar av lan­det. Förs­ta valom­gång­en vi­sa­de på ett klu­vet land, där stä­der och mer väl­be­ställ­da om­rå­den rös­ta­de på Macron och lands­bygd och gam­la, ned­lag­da in­du­stri­fäs­ten val­de Le Pen.

Eko­no­mi­tid­ning­en Les Echos be­skri­ver den frans­ka eko­no­min som i stän­dig, men ut­an verk­lig, för­änd­ring.

”Frank­ri­ke gör som Mi­chael Jack­son i sin ’moon­walk’ – ser ut som man går fram­åt men egent­li­gen rör sig bak­åt” – skri­ver tid­ning­en i en stor ge­nom­gång av lan­dets eko­no­mi. Wik­tor Num­me­lin/tt Lars Lars­son/tt

FO­TO: BOB EDME/AP

I va­let och kva­let. I mor­gon väl­jer Frank­ri­ke en ny pre­si­dent. För många väl­ja­re är eko­no­min och oron för den höga ar­bets­lös­he­ten de vik­ti­gas­te frå­gor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.