Macron le­der stort

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Em­ma­nu­el Macrons led­ning över Ma­ri­ne Le Pen ökar in­för fi­nal­run­dan i det frans­ka pre­si­dent­va­let, en­ligt tre nya opi­ni­ons­mät­ning­ar. Stö­det för kan­di­da­ter­na är nu 62 re­spek­ti­ve 38 pro­cent.

De tre (Ip­sos/so­p­ra, Odox­as och Ela­bes) är gjor­da ef­ter den upp­märk­sam­ma­de och myc­ket he­ta tv-de­bat­ten i ons­dags mel­lan de bå­da, där Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen till och med har fått kri­tik för sin in­sats i de eg­na le­den.

Macron an­sågs ha gjort bäst i från sig i de­bat­ten, som sågs av om­kring 16 mil­jo­ner tit­ta­re.

En­ligt Ip­sos/so­p­ra, som gör mät­ning­ar för Frank­ri­kes pub­lic ser­vice-ra­dio och tv, får mit­ten­li­be­ra­len Macron nu stöd av 61,5 pro­cent av väl­jar­na, mot 38,5 för na­tio­na­lis­tis­ka och in­vand­rings­fi­en­ti­ga Le Pen. Det är en upp­gång, re­spek­ti­ve ned­gång, med cir­ka 2,5 pro­cen­ten­he­ter för de bå­da på tre da­gar. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.