Fn-man kid­nap­pad i Colombia

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En Fn-an­ställd har kid­nap­pats av av­hop­pa­de Farc-re­bel­ler i Colombia, in­för ett besök av FN:S sä­ker­hets­råd som ska se över ut­veck­ling­en i freds­av­ta­let med ge­ril­lan.

Man­nen, som ar­be­tar för FN, job­bar mot dro­ger och kri­mi­na­li­tet. Han kid­nap­pa­des i ons­dags i pro­vin­sen Gua­vi­a­re un­der en rund­tur med syf­te att mo­ti­ve­ra bön­der att er­sät­ta ko­ka, rå­va­ra till ko­ka­in, med lag­li­ga grö­dor.

Hans namn och na­tio­na­li­tet har in­te of­fent­lig­gjorts.

Fn-kon­to­ret i Colombia ar­be­tar till­sam­mans med myn­dig­he­ter­na för att få man­nen släppt.

Kid­napp­ning­en sät­ter press på freds­av­ta­let mel­lan re­bel­ler­na och re­ge­ring­en, där 7 000 Farc-sol­da­ter ska gå till­ba­ka till ett ci­vilt liv.

En del av­hop­pa­re från Farc har väg­rat läg­ga ned si­na va­pen och har fort­fa­ran­de kopp­ling­ar till drog­han­del.

Runt 300 av de av­hop­pa­de tros va­ra ak­ti­va i Gua­vi­a­re, en­ligt Ky­le John­son, ana­ly­ti­ker vid In­ter­na­tio­nal Cri­sis Group. En­ligt ho­nom kom­mer kid­napp­ning­en att på­ver­ka de be­sö­kan­de Fn-am­bas­sa­dö­rer­nas bild av freds­av­ta­let.

En­ligt Ra­fael Par­do, råd­gi­va­re till Colom­bi­as pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos, ha­de kid­nap­par­na med­de­lat att den Fn-an­ställ­de skul­le fri­ges mitt på da­gen lo­kal tid i tors­dags, men ti­den pas­se­ra­de ut­an att nå­gon fri­släpp­ning rap­por­te­rats. (TT-AFP)

FO­TO: FERNANDO VERGARA/AP/ARKIV

Colom­bi­as pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.