Grann­län­der för­dö­mer vål­det

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VENEZUELA. Åt­ta la­ti­na­me­ri­kans­ka län­der – Ar­gen­ti­na, Bra­si­li­en, Colombia, Cos­ta Ri­ca, Gu­a­te­ma­la, Hon­du­ras, Mex­i­ko och Pa­ra­gu­ay – för­dö­mer de ve­ne­zu­e­lans­ka myn­dig­he­ter­nas ”över­driv­na våldsan­vänd­ning” mot ci­vi­la de­mon­stran­ter.

De våld­sam­ma pro­tes­ter­na i lan­det fort­sät­ter. 36 per­so­ner har hit­tills dö­dats i sam­band med oro­lig­he­ter­na, där pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro an­kla­gas för att för­sö­ka stär­ka sin makt och skju­ta upp val ge­nom att skri­va om kon­sti­tu­tio­nen. (Tt-reu­ters)

FO­TO: FERNANDO LLANO/AP

Vål­det mot ci­vi­la de­mon­stran­ter i Venezuela för­döms av åt­ta la­ti­na­me­ri­kans­ka län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.