Do-kri­tik ef­ter elev­våld­täkt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■UT­BILD­NING. Lunds kom­mun får ny kri­tik för sitt age­ran­de ef­ter att en ton­års­flic­ka bli­vit våld­ta­gen av två poj­kar som gick på hen­nes skola. Diskri­mi­ne­rings­om­buds­man­nen (DO) an­ser att kom­mu­nen in­te följt dis­kri­mi­ne­rings­la­gens be­stäm­mel­ser om att ut­re­da och åt­gär­da upp­lev­da sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er, rap­por­te­rar Syd­svens­kan.

Fal­let väck­te stor upp­märk­sam­het då det vi­sa­de sig att poj­kar­na ef­ter våld­täk­ten fick gå kvar på sko­lan, med följd att flic­kan in­te vå­ga­de gå i sko­lan mer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.