Vård­brist dö­dar mam­mor

Sydsu­dan död­li­gas­te lan­det att fö­da barn i. Barn­mors­kan Ju­dith: Vi får in­te ge upp

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Al­la kvin­nor måste ha möj­lig­het att ta sig till en kli­nik för vård.

Att fö­da barn i Sydsu­dan är i högs­ta grad en frå­ga om liv el­ler död. Men barn­mors­kan Ju­dith Dra­le­ru kan in­te gö­ra an­nat än att fo­ku­se­ra på att för­lö­sa en kvin­na i ta­get.

– Ut­ma­ning­ar­na är många, men vi får in­te ge upp, sä­ger hon.

Barn­mors­kan Ju­dith Dra­le­ru har läm­nat Ugan­da för att ar­be­ta som vo­lon­tär för FN:S be­folk­nings­fond (UNFPA) i Sydsu­dan, där möd­ra­död­lig­he­ten är bland de högs­ta i värl­den. Ett stort pro­blem är bris­ten på kva­li­fi­ce­rad per­so­nal. År 2011 fanns ba­ra tio barn­mors­kor med for­mell ut­bild­ning i lan­det, en­ligt UNFPA.

barn­mors­ka i Sydsu­dan

Dra­le­ru vil­le va­ra med och vän­da ut­veck­ling­en och be­skri­ver sitt ar­be­te i det kon­flikt­drab­ba­de lan­det som ett kall. Hon för­lö­ser kvin­nor, un­der­vi­sar stu­den­ter och är men­tor för barn­mors­kor vars er­fa­ren­het byg­ger på ar­be­te i by­ar­na sna­ra­re än på stu­di­er. ■■JU­DITH DRA­LE­RU,

– I Sydsu­dan fö­der de fles­ta barn hem­ma. Det finns många ut­ma­ning­ar; av­stån­den är sto­ra, det är ont om ut­bil­dad per­so­nal och det sak­nas ut­rust­ning. Och när en kvin­na drab­bas av kom­pli­ka­tio­ner och väl be­slu­tar sig för att sö­ka vård är det of­tast för sent, sä­ger Ju­dith Dra­le­ru på te­le­fon från Ugan­da där hon be­fin­ner sig på le­dig­het.

En­ligt den se­nas­te sta­tisti­ken från Världs­ban­ken lig­ger möd­ra­död­lig­he­ten på 789 per 100 000 le­van­de föds­lar. And­ra upp­skatt­ning­ar är hög­re och gör Sydsu­dan till det död­li­gas­te lan­det att fö­da barn i. De bakom­lig­gan­de or­sa­ker­na är likar­ta­de som i and­ra de­lar av värl­den, det kan hand­la om blöd­ning­ar, in­fek­tio­ner och and­ra kom­pli­ka­tio­ner i sam­band med för­loss­ning. Men i Sydsu­dan för­vär­ras si­tu­a­tio­nen av fat­tig­dom och kon­flikt, och många kvin­nor har helt en­kelt in­te till­gång till or­dent­lig möd­ra­vård.

– Många or­ga­ni­sa­tio­ner job­bar med att ut­bil­da barn­mors­kor. De har bli­vit många fler än 2011, men räc­ker än­då in­te till. Al­la kvin­nor måste ha möj­lig­het att ta sig till en kli­nik för vård. Men osä­ker­he­ten i lan­det är ty­värr ett hin­der för ut­veck­ling­en.

Trots att hon och hen­nes kol­le­ger ar­be­tar un­der myc­ket svå­ra om­stän­dig­he­ter fram­hål­ler Ju­dith Dra­le­ru hur vik­tigt det är att ald­rig ge upp – även om hon för­lo­rat än­nu en mam­ma:

– Att va­ra den förs­ta per­so­nen att hål­la i ett barn och läm­na över det till för­äld­rar­na är en fan­tas­tisk käns­la. Det ger mig styr­ka och kraft att fort­sät­ta ar­be­ta. Ut­an barn­mors­kor finns det ing­et liv.

So­fia Eriks­son/tt

FO­TO: UNFPA

Sto­ra pro­blem. Möd­ra­död­lig­he­ten i Sydsu­dan är en ut­av de högs­ta i värl­den. Brist på ut­bil­dad per­so­nal, sto­ra av­stånd och in­ri­kes­po­li­tis­ka kon­flik­ter gör det in­te lät­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.