Så kan du lö­sa snark­pro­ble­men

Hallands Nyheter - - Konsument - MAR­TIN HANSSON 031-62 40 00 kon­su­ment@gp.se

Ske­nor, spray­er el­ler in­tel­li­gen­ta kud­dar för tu­sen­tals kro­nor – ut­bu­det av snark­hjälp­me­del ökar. Men är de verk­li­gen vär­da peng­ar­na? Här är sömn­ex­per­tens råd.

Känns det ibland som att du lig­ger vid en mo­tor­väg och so­ver? Ja, så il­la kan det fak­tiskt va­ra att de­la sov­rum med en snar­ka­re. I ex­trem­fall kan en snark­ning kom­ma upp i he­la 85 de­ci­bel vil­ket lå­ter un­ge­fär som när en mo­tor­cy­kel spar­kas igång.

Att snar­ka är ett nor­malt fe­no­men och över hal­va be­folk­ning­en gör det. Män snar­kar mer än kvin­nor, men ef­ter kli­mak­te­ri­et bör­jar även fler kvin­nor snar­ka.

För de cir­ka tio pro­cent av snar­kar­na som drab­bas av söm­nap­né med and­nings­up­pe­håll finns me­di­cins­ka hjälp­me­del som helt el­ler del­vis kan be­kostas av sjuk­för­säk­ring­en.

MEN ÄVEN FÖR den mer van­li­ga snar­ka­ren finns i dag en upp­sjö av slu­ta snar­ka-pro­duk­ter som säljs via apo­tek el­ler oli­ka nät­bu­ti­ker. Det hand­lar om allt ifrån snarkske­nor, näsvid­ga­re och snarkspray­er till in­tel­li­gen­ta snark-kud­dar.

FRÅ­GAN ÄR HUR bra de fun­ge­rar.

Ma­ri­an­ne Ors, do­cent och lä­ka­re vid sömn­la­bo­ra­to­ri­et på Skå­nes uni­ver­si­tets­sjuk­hus, är skep­tisk till fle­ra av pro­duk­ter­na.

– Det finns många som vill tjä­na peng­ar på snark­ning. Men snark­ning or­sa­kas of­ta av sa­ker som över­vikt, al­ko­hol och rök­ning och

då ska man i förs­ta hand ge sig på or­sa­ker­na. Det kan räc­ka med att gå ned någ­ra ki­lo för att du ska få en klar för­bätt­ring, sä­ger hon.

DET FINNS ÄN­DÅ bätt­re och säm­re pro­duk­ter på mark­na­den, en­ligt Ma­ri­an­ne Ors. Snarkske­nor el­ler ap­nés­ke­nor kan till ex­em­pel va­ra till stor hjälp och är mer ef­fek­ti­va än näsvid­ga­re som dess­utom kan va­ra job­bi­ga att stop­pa in var­je kväll. Ske­nan drar fram un­der­kä­ken och öpp­nar upp bak­re de­len av sval­get där snark­ning­ar­na upp­står.

– Om man in­te vill ris­ke­ra att få tand­värk bör man skaf­fa en av­gju­ten ske­na via sin tand­lä­ka­re. Det är gans­ka dyrt men har du kon­sta­te­rad söm­nap­né kan du få den be­kostad via sjuk­för­säk­ring­en, sä­ger Ma­ri­an­ne Ors.

Spray­er och mun­skölj mot snark­ning har hon dä­re­mot in­te myc­ket till övers för.

– Det hand­lar un­ge­fär om sam­ma pro­duk­ter som för­kyl­nings­spray­er. De fun­ge­rar då­ligt och kan dess­utom in­ne­hål­la ohäl­so­sam­ma kon­ser­ve­rings­me­del. Det­ta är ing­et man ska an­vän­da kon­ti­nu­er­ligt, sä­ger hon.

PÅ SE­NA­RE TID har det även kom­mit tek­niskt avan­ce­ra­de kud­dar mot snark­ning – de kän­ner av när du bör­jar snar­ka och änd­rar hu­vu­dets po­si­tion ut­an att du vak­nar. Men är det värt att läg­ga näs­tan 5 000 kro­nor på en så­dan pro­dukt? Ma­ri­an­ne Ors suc­kar när hon får frå­gan.

– Det har lan­se­rats många hjälp­me­del un­der årens lopp, det ena mer fan­ta­si­fullt än det and­ra, och of­ta till höga kost­na­der för in­di­vi­den. Pro­ble­met med kud­dar­na är att de ba­ra änd­rar hu­vu­dets po­si­tion vil­ket of­tast in­te hjäl­per. Du måste få en för­änd­ring av he­la kropps­po­si­tio­nen och kom­ma bort från rygg­lä­get om det ska fun­ge­ra. Det här hand­lar om att skin­na folk på peng­ar, sä­ger hon.

”Det har lan­se­rats många hjälp­me­del un­der årens lopp, det ena mer fan­ta­si­fullt än det and­ra, och of­ta till höga kost­na­der för in­di­vi­den”

MA­RI­AN­NE ORS, do­cent och lä­ka­re, sömn­la­bo­ra­to­ri­et, Skå­nes uni­ver­si­tets­sjuk­hus

ATT DE­LA SÄNG med nå­gon som snar­kar kan så klart va­ra jät­te­job­bigt. Men för snar­ka­ren är det of­tast ing­en fa­ra så länge man in­te drab­bas av and­nings­up­pe­håll.

Om man får and­nings­up­pe­håll el­ler är väl­digt trött dag­tid bör man dä­re­mot sö­ka hjälp. Re­gel­bund­na and­nings­stopp när man so­ver ökar ris­ken för fle­ra all­var­li­ga sjuk­do­mar som hjär­tin­farkt, stro­ke, di­a­be­tes och de­pres­sion.

– Men här finns det jät­te­bra hjälp­me­del som and­nings­mas­ker och spe­ci­a­lan­pas­sa­de bettske­nor som kan ge en klar livs­för­bätt­ring, sä­ger Ma­ri­an­ne Ors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.