Fak­ta: Där­för snar­kar du

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Snark­ning upp­kom­mer när mus­ku­la­tu­ren runt bak­re de­len av sval­get in­te lyc­kas hål­la un­dan fett­väv­nad som sit­ter där så att luft kan pas­se­ra in och ut. Det kan be­ro på att fett­väv­na­den har ökat el­ler att musk­ler­na har bli­vit för­slap­pa­de.

* Över­vikt är en van­lig or­sak till snark­ning. Det be­ror helt en­kelt på att fett­väv­na­den i sval­get ökar.

* För­slap­pad mus­ku­la­tur runt sval­get kan ha hor­mo­nel­la or­sa­ker. Forsk­ning vi­sar att köns­hor­mo­nen pro­ges­te­ron och östro­gen gör så att kvin­nor snar­kar mind­re i barna­fö­dan­de ål­der.

* Att du snar­kar mer när du druc­kit al­ko­hol be­ror ock­så på att mus­ku­la­tu­ren för­slap­pas.

* Ir­ri­te­ra­de luft­vä­gar kan ock­så or­sa­ka snark­ning. Det­ta kan or­sa­kas av rök­ning, men ock­så av van­li­ga in­fek­tio­ner. Hos barn kan för­sto­ra­de hals­mand­lar va­ra en or­sak till snark­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.