Sjö­berg: ”Vad ska han stäm­ma mig för?”

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Pa­trik Sjö­berg, som kan för­lo­ra sitt höjd­hopps­re­kord, an­kla­gar ord­fö­ran­den för det eu­ro­pe­is­ka fri­id­rotts­för­bun­det, Sve­in-ar­ne Han­sen, för att ti­di­ga­re ha be­ta­lat re­na id­rot­ta­re att ut­fö­ra dop­nings­tes­ter. Nu ho­tar norr­man­nen med stäm­ning.

För­sla­get från det eu­ro­pe­is­ka fri­id­rotts­för­bun­det (EAA) att stry­ka al­la gam­la Eu­ro­pa­re­kord in­om fri­id­rot­ten rör upp käns­lor. Pa­trik Sjö­berg, som kan för­lo­ra sitt höjd­hopps­re­kord, är starkt kri­tisk till för­sla­get och har dess­utom kom­mit med en per­son­lig an­kla­gel­se mot EAA:S ord­fö­ran­de, norr­man­nen Sve­in-ar­ne Han­sen.

– SVE­IN-AR­NE HAN­SEN har ta­git på sig den he­der­li­ga roc­ken nu. Men för­ut fick vi, som han viss­te var odo­pa­de, be­talt för att gö­ra dop­nings­pro­ver. Han kanske ska lå­ta oss som trä­nat och va­rit re­na få ha vå­ra me­dal­jer, sa­de Pa­trik Sjö­berg till P4 Gö­te­borg.

An­led­ning­en ska en­ligt Sjö­berg ha va­rit att Han­sen un­der den ti­den han var an­sva­rig för Bis­lett­ga­lan i Oslo på 80-ta­let in­te alls ar­be­ta­de mot dop­ning ut­an i stäl­let för­sök­te döl­ja den.

HAN­SEN SLÅR BE­STÄMT ifrån sig kri­ti­ken och ho­tar nu med att stäm­ma Pa­trik Sjö­berg.

– Det är ju helt van­sin­nigt. Jag har pra­tat med min ad­vo­kat och jag kom­mer ta det här till rät­ten om Sjö­berg in­te tar till­ba­ka si­na an­kla­gel­ser. Jag har ald­rig lagt mig i vem som ska gö­ra någ­ra dop­nings­tes­ter, sä­ger Han­sen till Ex­pres­sen.

MEN SJÖ­BERG ORO­AR sig in­te över Han­sens hot om stäm­ning.

– Det är ty­piskt fjut­ti­ga gub­bar som fått li­te makt. Sve­in-ar­ne Han­sen var en stor fi­gur in­om världs­fri­id­rot­ten som ar­ran­gör och han måste för­stå att fak­tu­met att han nu sit­ter som ord­fö­ran­de för Eu­ro­pe­is­ka fri­id­rotts­för­bun­det in­te änd­rar det han syss­la­de med på 70-, 80- och 90-ta­let. Vad ska han stäm­ma mig för? sä­ger han till Sport­bla­det.

Sjö­berg, som sä­ger till tid­ning­en att han fick mel­lan 500-1 000 dol­lar för ett dop­nings­prov, ut­veck­lar:

– Han­sen var en av de sto­ra ar­ran­gö­rer­na så det här kan in­te kom­ma som nå­gon över­rask­ning för ho­nom. Jag skrev re­dan i min bok 2011 att vi fick be­talt för att gö­ra dop­nings­prov och att det fö­re­kom svar­ta peng­ar. Det vet han om. Att han nu går på mig och sä­ger att han per­son­li­gen in­te gett mig peng­ar för det – nej, det fanns an­nat folk som syss­la­de med sånt men som täv­lingsar­ran­gör kan han in­te kom­ma och sä­ga att det är över­ras­kan­de el­ler det värs­ta han hört un­der si­na 50 år in­om fri­id­rot­ten. Han har hört fan så myc­ket mer än det jag sä­ger.

”Jag skrev re­dan i min bok 2011 att vi fick be­talt för att gö­ra dop­nings­prov och att det fö­re­kom svar­ta peng­ar. Det vet han om.”

PA­TRIK SJÖ­BERG

BAK­GRUN­DEN TILL FÖR­SLA­GET om att stry­ka re­kord är att fle­ra av de gam­la re­kor­den miss­tänks ha satts av do­pa­de fri­id­rot­ta­re. EAA fö­re­slår att de gam­la re­kor­den ska kal­las för just gam­la re­kord, och att de nya ska ham­na på en egen lis­ta från och med ja­nu­a­ri näs­ta år.

Även om många av re­kord­hål­lar­na är kri­tis­ka är ba­sen för det In­ter­na­tio­nel­la fri­id­rotts­för­bun­det (IAAF) po­si­tiv.

– Det är ett steg i rätt riktning. Jag tyc­ker om för­sla­get för det un­der­stry­ker att fri­id­rot­ten har ett fun­ge­ran­de sy­stem för dop­nings­tes­ter och tek­no­lo­gi som är sta­bi­la­re och säk­ra­re än för tio-fem­ton år se­dan, sa­de Coe ti­di­ga­re i vec­kan en­ligt Reu­ters.

Ar­kiv­bild: FANNI OLIN DAHL

KAN BLI STÄMD. ”Jag har pra­tat med min ad­vo­kat och jag kom­mer ta det här till rät­ten om Sjö­berg in­te tar till­ba­ka si­na an­kla­gel­ser, sä­ger Sve­in Ar­ne Han­sen, ord­fö­ran­de för det eu­ro­pe­is­ka fri­id­rotts­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.