Ny svensk kung på hopp­tro­nen

Hallands Nyheter - - Sporten - MAGNUS VASELL 031-62 41 71 magnus.vasell@gp.se

Tron­skif­te har skett in­om svensk hopp­ning. Rolf-göran Bengts­son är in­te läng­re kung. Pe­der Fre­dric­son har ta­git över.

Ef­ter att un­der många år ha va­rit bäs­te svensk på världs­rank­ning­en har Rolf-göran Bengts­son, 54, fått ta ste­get ner till andra­plat­sen.

Upp ett kliv tar istäl­let Pe­der Fre­dric­son, 40, Os-tvåa i Rio i au­gusti i fjol.

Pe­der Fre­dric­son har gått upp ett snäpp – från plats 25 till plats 24. Sam­ti­digt har Rolf-göran Bengts­son tap­pat, från 21:e till 28:e plats.

Just fram­gång­en i OS har gett Fre­dric­son en re­jäl skjuts fram­åt. Han har bju­dits in till stör­re täv­ling­ar och har fått en helt an­nan möj­lig­het att kon­kur­re­ra med det ab­so­lu­ta topp­skik­tet. In­te minst har Pe­der Fre­dric­son gjort bra re­sul­tat på hopp­ba­nor­na den se­nas­te ti­den.

Fre­dric­son har gått upp ett snäpp – från plats 25 till plats 24.

Sam­ti­digt har RGB tap­pat, från 21:e till 28:e plats.

Bå­da hopp­ryt­tar­na ja­gas av 36-åri­ge Hen­rik von Ec­ker­mann som lig­ger på 32:a plats.

VON EC­KER­MANN HAR haft sto­ra fram­gång­ar un­der vå­ren – han vann Världs­cu­pens Eu­ropa­fi­nal i Gö­te­borg i slu­tet av feb­ru­a­ri och kom på brons­plats i världs­cup­fi­na­len i Oma­ha i bör­jan av april.

Tri­on blir väl­digt vik­tig i det svens­ka hopp­lands­la­get un­der EM i Gö­te­borg 21-27 au­gusti.

I TOP­PEN BYTER värl­dens högst ran­ka­de hopp­ryt­ta­re plats med varand­ra, Mclain Ward och Kent Far­ring­ton, bå­da från USA.

Den sist­nämn­de sit­ter nu­mer i guld­sa­deln.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.