Skräll­vin­na­re i gi­rots förs­ta etapp

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

Lu­kas Pöst­l­ber­ger lu­ra­de de mer er­far­na spurt­spe­ci­a­lis­ter­na och vann Gi­ro d’ita­li­as förs­ta etapp som kör­des mel­lan Alg­he­ro och Ol­bia på Sar­di­ni­en.

Den 25-åri­ge ös­ter­ri­ka­ren och res­ten av klung­an var ett tag fy­ra mi­nu­ter bakom en ut­bry­tar­grupp om fem cy­klis­ter. Sak­ta men sä­kert när­ma­de de sig le­darkvin­tet­ten och 3,5 kilo­me­ter fö­re mål var ut­bry­tar­na upp­hun­na. Ef­ter 20,2 mils cyk­ling – en kilo­me­ter fö­re mål­gång – gav Pöst­l­ber­ger allt han ha­de och lyc­ka­des skaf­fa sig när­ma­re tju­go me­ters för­språng till klung­an. Sam­ti­digt fast­na­de ett drygt 50-tal cy­klis­ter läng­re bak i klung­an när en lång kö bil­da­des i sam­band med en skarp hö­ger­sväng.

PÖST­L­BER­GER LYC­KA­DES HÅL­LA un­dan och när han kän­de att etapp­se­gern var säk­rad i den hund­ra­de upp­la­gan av den ita­li­ens­ka cy­kel­klas­si­kern sträck­te han ar­mar­na i luf­ten och rul­la­de i mål, någ­ra me­ter fö­re au­stra­li­ern Ca­leb Ewan, tys­ken André Grei­pel och hem­ma­hop­pet Gi­acomo Niz­zo­lo.

– Jag är en ung kil­le som får vin­na den förs­ta etap­pen i den hund­ra­de täv­ling­en, otro­ligt, sa­de Pöst­l­ber­ger i se­gerin­ter­vjun.

FÖRHANDSFAVORITEN Nai­ro Qu­in­ta­na, Colombia, var 25:a i mål och går ut tio se­kun­der bakom Pöst­l­ber­ger på lör­da­gens etapp, 221 kilo­me­ter mel­lan Ol­bia och Tor­to­li, den and­ra av sam­man­lagt tre etap­per som av­görs på Sar­di­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.